Blog v prostoru


King.Prostor 2019

21.11.2018

King.Prostor sedaj že dobro leto, in sicer od 1. oktobra 2017, nudi CAD dostop do javnih prostorskih podatkov. Projektanti, geodeti, upravljavci komunalne infrastrukture, načrtovalci prostora, urbanisti - res široka paleta uporabnikov, ki 24/7 dostopajo do podatkov. Čeprav je seznam King.Prostor slojev zelo dolg, opažamo, da prav vsi podatki pridejo prav. In prav zato King.Prostor razvoj ne počiva...

Nadaljujte z branjem

Uporaba SHP datotek, kot so prostorski načrti ali geodetsko pripravljene parcele

24.09.2018

S .shp datotekami GJI, ZK, ARSO, Vode, GERK, ... se ne rabimo več ukvarjati. Preko 350 slojev javnih prostorskih podatkov lahko s King.Prostor izrišemo in pregledujemo v .dwg. Vendar pa se še vedno najde kakšen .shp, ki bi prišel prav. V King.Prostor .shp lahko uvozimo tako, da ga povlečemo in spustimo. Podatki se izrišejo in prikažejo se atributi. Podatke lahko stiliziramo, pregledujemo in filtriramo tako, kot pri King.Prostor slojih.

Nadaljujte z branjem

Kako ugotoviti lastnika ali upravljavca GJI omrežja?

07.08.2018

V zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture so na enem mestu zbrani podatki različnih lastnikov in upravljavcev. Omrežja so med sabo velikokrat prepletena. S King.Prostor izrišemo le tiste GJI podatke, ki jih potrebujemo na območju našega posega oz. projekta. Pri tem omrežja različnih upravljavcev ali lastnikov iste vrste infrastrukture lahko izrišemo v različnih barvah ali dwg slojih.

Nadaljujte z branjem

Register nepremične kulturne dediščine

26.06.2018

V King.Prostor so dostopni podatki Pravnega režima varstva kulturne dediščine (eVrd) za območje Republike Slovenije, ki vsebujejo tako podatke registra nepremične kulturne dediščine kot tudi podatke o varstvenih režimih kulturne dediščine. V King.Prostor podatki o posamezni enoti kulturne dediščine vsebujejo tudi neposredno povezavo na eHeritage portal.

Nadaljujte z branjem

Namenska raba prostora iz občinskih prostorskih aktov

14.06.2018

Generalizirana podrobna namenska raba prostora in podatki iz upravnih aktov, ki se nanašajo na gradnjo, so eni od prvih rezultatov zbirke podatkov novega Prostorskega informacijskega sistema Ministrstva za okolje in prostor. Sedaj so dostopni tudi v King.Prostor.

Nadaljujte z branjem

Vodni kataster - nova uradna evidenca

15.05.2018

Vodni kataster je nova uradna evidenca s področja upravljanja voda. Direkcija Republike Slovenije za vode je vzpostavila vodni kataster in le tega javno objavila v začetku letošnjega leta. Vodni kataster na enem mestu združuje vse ključne zbirke podatkov s področja voda.

Nadaljujte z branjem

Letališče Jožeta Pučnika, Pristanišče Piran in Železniška postaja Ljubljana so del GJI

09.04.2018

V zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture so na enem mestu zbrani vsi osnovni podatki o infrastrukturnih objektih. Poleg podzemne infrastrukture so del GJI tudi letališča, pristanišča, ceste, železnice in žičnice.

Nadaljujte z branjem

Stopnja zaupanja v podatke o legi in obliki parcele

25.03.2018

V King.Prostor so dostopni podatki Zemljiškega katastra. Zemljiški kataster ima več grafičnih prikazov parcel: zemljiško katastrski prikaz (ZKP), zemljiško katastrski načrt (ZKN), zemljišče pod stavbo (ZPS) in urejene meje. Ti grafični prikazi med sabo niso nujno usklajeni.

Nadaljujte z branjem

Kako do poročila o parcelah za območje posega?

09.03.2018

V King.Prostor z ukazom ZKP dobimo urejen seznam parcel, preko katerih poteka izbrana polilinija. Seznam parcel, poleg katastrske občine in številke parcele, vsebuje tudi skupno površino parcele, dolžino, površino in obseg posega, dejansko in namensko rabo ter podatke o lastništvu.

Nadaljujte z branjem

Kataster stavb, Zemljiški kataster in Register nepremičnin

08.03.2018

Podatki iz katastra stavb, zemljiškega katastra in registra nepremičnin, ki jih vodi Geodetska uprava RS, so sedaj dostopni v King.Prostor. V .dwg se izrišejo parcele s podatki o dejanski in namenski rabi, lastnikih in deležem lastništva, stavbe s podatki o rabi...

Nadaljujte z branjem