Elektronske komunikacije

24.04.2024

Elektronske komunikacije (EK) so danes zagotovo najbolj razvejana javna infrastruktura. EK omrežje po stopnji zahtevnosti gradnje sodi v enostavne objekte. Vendar izvedba vezave kablov in vodov v obsežnem in zapletenem EK omrežju in upravljanje le s tem vsekakor ni enostavna naloga.

Pri načrtovanju EK omrežij ali pri vodenju katastra si lahko pomagamo z modulom King.EK, ki je del našega programa King.GJI. S King.EK lahko projektiramo kompleksna optična omrežja, avtomatsko kreiramo shemat kablov/tras ali vezalni načrt vodov.

King.EK vsebuje podroben in optimiziran podatkovni model, ki zagotavlja polno podporo pri načrtovanju EK omrežja in omogoča celovito katastrsko evidenco, seveda vsebuje tudi vse potrebno za vpis v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (GJI).

S King.EK lahko delamo tudi v King.Cloud oblačni infrastrukturi. King.Cloud omogoča hrambo podatkov na enem mestu in optimizacijo dela večjega števila uporabnikov. King.Cloud nudi tudi spletni pregledovalnik, ki je prilagojen za prikaz EK omrežja.

Hierarhija: trase, cevi, kabli in vodi

sl-king
Elektronske komunikacije

EK je edina infrastruktura v GJI, ki vsebuje strukturirano povezane objekte. V GJI se linijski EK objekt imenuje trasa. GJI definicija trase je: Trasa pomeni del telekomunikacijskega voda, ki povezuje dve ali več točk, po katerem je možna enosmerna, dvosmerna ali obojesmerna komunikacija. Sestavni del trase so bodisi cev, kabel (v cevi), vod (v kablu), bodisi samo kabel (položen v zemljo brez cevi) in vod (v kablu). Torej GJI EK evidenca poleg linij, točk in poligonov, vključuje še cevi, kable in vode.

S King.EK zelo enostavno vnesemo podatke o ceveh, kablih in vodih. Cevi in kable lahko vnesemo tudi čez več tras naenkrat ali pa od-do EK objekta, ki sta povezana s trasami. Pri vnosu kabla definiramo število vodov, ki se potem avtomatsko kreirajo. Hierarhične povezave med trasami, cevmi, kabli in vodi King.EK kreira samodejno.

King.EK pri vnosu podatkov kontrolira ustrezen medsebojen potek tras, cevi in kablov. Cev ali kabel lahko “položimo” le čez več povezanih tras. Kabel lahko “uvlečemo” v cev, če le ta poteka po enakih ali še več trasah kot cev.

Pri brisanju objektov, King.EK skrbi, da le to izvedemo pravilno. Kaj to pomeni? Če je na trasi evidentirana cev, ne moremo brisati trase, najprej moramo brisati cev in potem traso. Enako velja pri povezavah cev v cevi, kabel v cevi ali kabel na trasi. V primeru brisanja kabla pa King.EK poskrbi, da se brišejo tudi pripadajoči vodi.

Zasedenost cevi, spojke, rezerve ...

sl-king
EK trase, jaški, spojke, cevi in kabli

King.EK omogoča kreiranje in evidentiranje spojnih EK objektov. Omogočeni so različni tipi spojnega objekta: centrala, spojka, sekundarna spojka in končni uporabnik. Na spojki lahko dodamo spliter.

Kabel lahko kreiramo od spojke do spojke, pri tem King.EK preveri ali so trase med spojkami ustrezno povezane in ustvari povezave med kablom in spojkami ter kablom in trasami.

sl-king
EK zasedenost cevi

Med kreiranjem kabla lahko izberemo cev oz. cevi na trasah, po katerih poteka kabel. Pri izbiri cevi King.EK označi cevi z zeleno ali rdečo barvo, glede na to, kakšna bo zasedenost cevi, če kabel damo v to cev. King.EK izračuna zasedenosti cevi glede na premer kabla. Premer kabla pa določimo z izbiro tipa kabla.

V King.EK imamo objekte in lastnosti objektov kot so:
- trase, cevi, kable in vode,
- jaške, omare, drogove, antenske stolpe, postaje in druge objekte,
- centrale, spojke, sekundarne spojke in končne uporabnike,
- spliterje,
- rezerve na kablih,
- zasedenost cevi in različne oblike prereza (cev, blok, okno, kolektor),
- vrsta in tip kabla,
- odčitek začetka in konca kabla, dolžine izmeritve,
- številke, oznake in pripadnost na objektih,
- 3D in 2D dolžine tras, cevi in kablov,
- tip droga,
- naslov ali najbližji naslov,
- faza (planiran, projektiran, v izgradnji, v eksploataciji, opuščen) za vse objekte …

Shemat kablov

sl-king
Shemat kablov

S King.EK lahko iz evidentiranih podatkov na klik izrišemo shemat kablov. Shemat lahko izrišemo le za primarne kable med spojkami, ali tudi za sekundarne kable do končnih uporabnikov. Na shematu kablov se izrišejo jaški, spojke z oznako in najbližjim naslovom ter kabli z oznako tipa kabla in dolžino. Shemat kablov lahko izrišemo tako, da posnema prostorsko razporeditev ali pa v matrični obliki.

Shemat kablov lahko izrišemo za poljuben del omrežja, in sicer tako, da izberemo začetno spojko, od katere dalje se izriše shemat. Lahko izberemo tudi končno spojko in tako izrišemo shemat kablov le med dvema izbranima spojkama.

Vezalni načrt vodov optičnih kablov

sl-king
Vezalni načrt

Optične kable povezujemo v spojkah. Za kabel definiramo ali je dohodni ali odhodni. Vode kabla lahko na spojki vežemo kot aktivne, neaktivne ali rezervne. Vode odhodnega kabla lahko vežemo na vode dohodnega kabla. Izberemo poljubni vrstni red vezave vodov. Za izbrano spojko izrišemo vezalni načrt. Vezalni načrt lahko izrišemo le za primarne kable ali tudi za sekundarne kable do končnih uporabnikov.

King.Cloud in spletni pregledovalnik

sl-king
Shemat kablov

King.EK projektiranje in evidentiranje podatkov lahko izvajamo v King.Cloud oblačni infrastrukturi. King.Cloud zagotavlja, da imamo podatke na enem mestu.

Pri evidentiranju podatkov za potrebe katastra je to seveda ključnega pomena. King.Cloud omogoča določene prilagoditve prikaza podatkov, prilagoditve šifrantov ter priprave dodatnih analiz in poročil za določenega uporabnika. King.Cloud prav tako vsebuje spletni pregledovalnik evidentiranih podatkov. Za EK trase je v spletnem pregledovalniku omogočen prikaz cevi in kablov na trasah v obliki opisnih podatkov v info oknu.

Iz izkušenj uporabnikov pa je King.Cloud nepogrešljiv tudi pri uporabi King.EK za projektiranje ali za pripravo GJI elaboratov sprememb. Podatki so na enem mestu in vedno dostopni. Projekt ali elaborat se enostavno dopolni, nadgradi ali popravi … Izredno pa tudi olajša sodelovanje več uporabnikov.

GJI elaborat sprememb za EK

sl-king
EK podatki iz GJI

O pripravi GJI elaboratov sprememb smo že pisali na našem blogu Priprava GJI elaborata v treh korakih. S King.EK lahko izdelamo elaborat sprememb v skladu z najnovejšimi predpisi in v novem formatu.

V GJI lahko vpišemo cevi na trasah, omogočen je tudi vpis cevi v cev. Kabel lahko vpišemo v cev ali na trasi. Za kabel moramo obvezno vpisati pripadajoče vode. S King.EK so vse naštete povezave omogočene.

King.EK omogoča, da iz GJI evidence včitamo že vpisane EK podatke in jih spremenimo. Poskrbi, da za trase včitamo vse povezane cevi, kable in vode, ne glede na upravljavca posameznega objekta. Spremenimo lahko opisne podatke, popravimo potek tras ali npr. za potrebe novega odcepa izvedemo delitev trase ali cevi in trase ali kabla, cevi in trase. Vse delitve se izvedejo v skladu z GJI zahtevami in vse nove povezave nastanejo samodejno.

Vnesene spremembe, brisanja in evidentirane nove objekte King.EK pri pripravi elaborata avtomatsko primerja z obstoječim GJI stanjem in določi tip spremembe.


S King.EK podatke vnesemo zgolj enkrat in jih uporabimo pri planiranju in gradnji omrežja, pri upravljanju z omrežjem in/ali pri evidentiranju v javne evidence.

Preizkusite King.EK. Izkoristite 30-dnevno brezplačno testno obdobje.