Državno mejo smo že "premaknili" za približno 600 m na SZ

14.01.2019

Pravkar se izvajajo transformacije zbirk javnih prostorskih podatkov iz obstoječega v novi državni koordinatni sistem. Kmalu bomo dobili RPE, ZK, GJI, GERK… podatke v D96. Nekateri podatki pa so že dostopni.

Tako lahko v King.Prostor že dobimo podatke iz Evidence državne meje, Zbirke topografskih podatkov in iz Registra zemljepisnih imen v novem koordinatnem sistemu.

Stari in novi koordinatni sistem

sl-king
Državna meja RS v D48 in D96

Stari koordinatni sistem (D48) temelji na Besslovem elipsoidu iz leta 1841, nov koordinatni sistem (D96) pa na ETRS89 in elipsoidu GRS80.
Oznaki D48 in D96 sta geodetska datuma starega in novega sistema. Letnici 1948 in 1996 sta osrednji letnici pri določanju temeljnih geodetskih točk v Sloveniji. Dodatni oznaki sta D48/GK in D96/TM. GK je kratica za Gauß-Krügerjeva projekcijo meridianskih con na Besslovem elipsoidu, TM je kratica za transverzalno (prečno) Mercatorjevo projekcijo meridianskih con na elipsoidu GRS80.

Torej nov koordinatni sistem tudi v Sloveniji ni več tako nov. Priprave segajo že v 90. leta prejšnjega stoletja. V praktični uporabi je že od leta 2008, in sicer za meritve v zemljiškem katastru. Takrat se je nov sistem začel postopno uvajati v zbirke podatkov Geodetske uprave RS.

Sama vzpostavitev novega koordinatnega sistema je ena zgodba, druga zgodba pa je, kako podatke, ki jih že imamo v D48, izkoristiti v D96 koordinatnem sistemu.

Transformacija javnih prostorskih podatkov

sl-king
Ljubljanski grad v D48 in D96

600 m proti SZ je za blog ali kakšno predstavitev zanimiv podatek. V praksi pa potrebujemo veliko natančnejši opis transformacije prostorskih podatkov iz D48 v D96.
Zakaj se temu posveča tako veliko pozornosti? Ker je treba zagotoviti ohranjanje razdalj in površin, ohranjanje kotov, preprečiti je treba luknje in prekrivanja in še zagotoviti zveznost ter povratnost transformacije iz D48 v D96 in obratno.
Tako se je po kar nekaj predlogih in dopolnitvah za transformacijo zbirk javnih prostorskih podatkov, ki zajemajo območje cele Slovenije, uveljavil model trikotniško zasnovane odsekoma afine ravninske transformacije. Transformacija je zasnovana na 899 virtualnih veznih točkah in 1776 transformacijskih trikotnikih. Za vsak trikotnik je določenih 6 parametrov za vsako smer transformacije. Transformacija je zvezna, povratna, ohranja pravokotnost, deformacija dolžin je manjša od 6 cm/km, deformacija površin pa je manjša od 0,9 m2/ha. Točnost transformacije je višja od 10 cm.

Javni podatki v D48 in D96 v King.Prostoru

sl-king
Piran v D48 in D96

V King.Prostor lahko sedaj dobimo podatke iz Evidence državne meje, Zbirke topografskih podatkov in iz Registra zemljepisnih imen v D96. Evidenca državne meje ima koordinate že določene v D96. Podatki iz Zbirke topografskih podatkov in iz Registra zemljepisnih imen pa so transformirani. Konec januarja 2019 bodo predvidoma dostopne tudi RPE, ZK in GJI transformirani podatki v D96. Takrat bomo lahko v King.Prostor omogočili tudi iskanje in začetni uvoz za D96 koordinatni sistem.

Po izvedeni transformaciji bodo javne zbirke podatkov omogočale dostop do podatkov v obeh koordinatnih sistemih predvidoma vse do leta 2021. Prav tako tudi King.Prostor.

Pri King.Prostoru pa nismo pozabili tudi na vaše DWG risbe, ki jih imate v D48 in jih boste v naslednjih fazah projekta potrebovali v D96. Več o transformaciji DWG risb pa kmalu v enem od naslednjih blogov.