Kataster stavb v povezavi z registrom nepremičnin

09.09.2019

Kataster stavb je temeljna evidenca podatkov o stavbah, ki jo vodi Geodetska uprava. V King.Prostor so podatki iz katastra stavb povezani s podatki iz registra nepremičnin. Stavbi se iz registra nepremičnin dodelijo podatki o parceli, naslovu, površini pod stavbo, številu etaž, zbirnih površinah delov stavbe, letnicah izgradnje in obnove …

S King.Prostor lahko izrišemo tlorise stavb v D48 ali D96 koordinatnem sistemu ter pregledujemo atributivne podatke iz katastra stavb oz. povezane podatke o stavbah iz registra nepremičnin.

Podatki o stavbi

sl-king
Podatki o stavbi v King.Prostor

V katastru stavb je stavba objekt, v katerega človek lahko vstopi. Stavba je namenjena stalnemu ali začasnemu bivanju, opravljanju določene dejavnosti in je ni mogoče prestaviti brez škode za njene sestavne dele.

V King.Prostor lahko izrišemo tlorise stavb iz katastra stavb. Tloris stavbe je navpična projekcija zunanjih obrisov stavbe nad in pod zemljiščem na vodoravno ravnino. Iz katastra stavb se prikažejo tudi atributivni podatki o višinah stavbe, in sicer: najnižja višinska kota stavbe, ki je lahko tudi pod nivojem terena, kota najvišje točke stavbe ter kota na površini terena na karakteristični točki, ki ponazarja lokacijo stavbe.

sl-king
Podatki o naslovu

Iz registra nepremičnin se prikažejo s stavbami povezani atributivni podatki, kot so skupno število etaž, številka pritlične etaže, število stanovanj, število poslovnih prostorov, letnica izgradnje stavbe in letnica obnove strehe. V King.Prostor so dodatno za posamezno stavbo zbrani tudi podatki, ki se vodijo po delih stavbe. To so vsota uporabnih površin delov stavbe, ki so vezani na posamezno stavbo, vsota neto površin delov stavbe, letnica obnove fasade, letnica obnove oken in letnica obnove inštalacij. Prav tako se prikažejo tudi podatki o hišnih številkah, povezanih s posamezno stavbo ter o parceli, na kateri se stavba nahaja.

Zemljiški kataster - Kataster stavb - Kataster nepremičnin

sl-king
Podatki o parceli

Stavbe torej vsebujejo podatek o parceli, na kateri se nahaja, dodatno pa King.Prostor omogoča še to, da lahko istočasno tudi izrišete podatke o parcelah in vidite tudi vse atributivne podatke o parceli, na kateri se stavba nahaja. Podatki o parcelah so prav tako povezani z registrom nepremičnin. To omogoča, da so v King.Prostor prikazani podatki o dejanski površini parcele, taki kot se vodi v zemljiški knjigi, dejanski in namenski rabi ter lastniku parcele (pravne osebe) in upravljavcu parcele.

sl-king
Podatki o zemljišču pod stavbo

Poleg parcele lahko v King.Prostor izrišemo tudi zemljišče pod stavbo, preverimo usklajenost podatkov…

Prav na temo usklajenosti, sploh zemljiškega katastra, katastra stavb in zemljiške knjige, je v zadnjem času veliko povedanega, veliko je tudi nasprotujočih se mnenj. Zato se pri King.Prostor zavedamo, kako pomembna je transparentnost podatkov, povezovanje podatkov različnih evidenc in uporaba podatkov. To potem prinese veliko pobud za izboljšave vodenja evidenc in pobude za izboljšave samih podatkov.

Nov zakon o katastru nepremičnin oz. sam kataster nepremičnin, ki bo vpeljal enoten postopek evidentiranja zemljišč in stavb in skupno povezano evidenco bo zagotovo korak naprej k usklajenosti. Komaj čakamo, da v King.Prostor dodamo nove sloje…