Blog v prostoru


Nov kataster nepremičnin - parcele

15.09.2022

Podatki o parcelah se zdaj vodijo v katastru nepremičnin. Geodetska uprava RS je prenehala z vzdrževanjem zemljiškega katastra in je vzpostavila kataster nepremičnin. V katastru nepremičnin se vodijo parcele, stavbe in ostali s parcelami in stavbami povezani podatki. Nov sloj parcel se dobi tudi v King.Prostor. V King.Prostor so parcele povezane s podatki o namenski rabi, dejanski rabi, lastništvu in upravljavcu, prav tako kot sta bila zemljiško katastrski načrt in zemljiško katastrski prikaz.

Nadaljujte z branjem

Novi ortofoti 2021

25.03.2022

Za dostop do zadnjih GURS ortofotov, ki so bili objavljeni decembra 2021, si namestite novo verzijo King.Prostor. V nadaljevanju je opisano nekaj novosti v King.Prostor 2022.

Nadaljujte z branjem

Vodno mnenje/soglasje

16.11.2021

S King.Prostor lahko preverimo ali posegamo na območja, ki zahtevajo pridobitev vodnega mnenja oz. soglasja. Preverimo lahko vodna zemljišča, varovalna območja, ogrožena območja in druge podatke vodnega katastra. Enako lahko storimo tudi za priobalna zemljišča.

Nadaljujte z branjem

Prerez od Škrlatice čez Triglav in Bohinjsko jezero do Vogla

20.07.2021

S King.Prostor lahko izrišemo poljubne prereze z višinskim potekom terena in z višinsko umestitvijo objektov. Na prerezu se prikaže teren iz ARSO Lidar, stavbe iz Katastra stavb s pripadajočimi naslovi iz Registra prostorskih enot, GJI infrastruktura in parcele iz Zemljiškega katastra.

Nadaljujte z branjem

Varovalni pas gospodarske javne infrastrukture

25.05.2021

Varovalne pasove za gospodarsko javno infrastrukturo (GJI) zdaj lahko na klik izrišemo s King.Prostor. Pri izračunu varovalnih pasov se upoštevajo vrsta infrastrukture, tehnične lastnosti in lokacijska natančnost posameznih objektov.

Nadaljujte z branjem

Z ortofoti je načrt bolj stvaren, bolj prepričljiv

24.03.2021

S King.Prostor lahko dwg risbo opremimo z GURS ortofoti. Zadnji ortofoti za Slovenijo so iz let 2018, 2019 in 2020. Za dostop do zadnjih ortofotov, ki so bili objavljeni decembra 2020, si namestite novo verzijo King.Prostor.

Nadaljujte z branjem

Video - Dejanska raba zemljišč

30.01.2021

V prejšnjem blogu 'Kateri del parcele je vodno zemljišče?' smo pisali o Dejanski rabi zemljišč v King.Prostor in kaj vse nam omogoča. Zdaj si lahko še v videu pogledamo, kako preverimo ali posegamo na vodna, kmetijska, gozdna, cestna ali železniška zemljišča na praktičnem primeru poljubnega območja graditve objekta ter na primeru območja občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).

Nadaljujte z branjem

Kateri del parcele je vodno zemljišče?

25.01.2021

Ali posegamo v zemljišča cestne infrastrukture? Ali posegamo na parcelo, ki je delno kmetijska in kateri del parcele je kmetijski? Pri graditvi objektov se večkrat srečujemo s takimi vprašanji.  S King.Prostor lahko hitro dobimo odgovor na takšna in podobna vprašanja.

Nadaljujte z branjem

Izboljšave zemljiškega katastra in seznam parcel za območje posega

21.09.2020

Število parcel, zapisanih v zemljiškokatastrskem načrtu, se znatno veča. V dveh letih se je povečalo za skoraj 3 milijone parcel. Zemljiškokatastrski načrt postaja zvezni sloj podatkov o parcelah za celo Slovenijo, zemljiškokatastrski prikaz pa se bo sčasoma nehal vzdrževati.

Nadaljujte z branjem

Vodna knjiga

20.08.2020

V Vodni knjigi se evidentirajo podeljene vodne pravice, ki vključujejo tudi evidentirane posebne rabe voda in izdana vodna soglasja. S King.Prostor lahko dobimo podatke iz Vodne knjige. Podatki se nahajajo v zavihku eVode in so razdeljeni v tri sloje. To so Koncesije za vse vrste rabe vode, Vodna dovoljenja za vse vrste rabe vode in Vodna soglasja. Vodno knjigo vodi Direkcija RS za vode.

Nadaljujte z branjem