Blog v prostoru


Priprava GJI elaborata v treh korakih

19.12.2023

Iz geodetskega posnetka, projekta izvedenega stanja ali lastnega katastra uvozimo podatke, jih primerjamo z obstoječim stanjem ter izvedemo kontrole in pripravimo GJI elaborat za oddajo na Geodetsko upravo Republike Slovenije (GURS). S King.GJI lahko naredimo elaborate spremembe omrežja in/ali elaborate spremembe matične številke za vse vrste GJI infrastrukture.

Nadaljujte z branjem

Predstavitev novosti 3D • BIM • Projekt na 51. Geodetskem dnevu

21.11.2023

Na Brdu pri Kranju je 15. in 16. novembra 2023 potekal 51. Geodetski dan. Na dogodku smo predstavili King.Prostor, predvsem prihajajoče novosti na področju izmenjave podatkov in uporabe prostorskih podatkov pri BIM načrtovanju.

Nadaljujte z branjem

Nov 3D Zbirni kataster GJI

02.11.2023

Geodetska uprava (GURS) je izvedla obsežno posodobitev Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture (GJI). Najpomembnejša sprememba je, da so GJI objekti zdaj 3D.

Nadaljujte z branjem

D48 mapa se ukinja, D48 podatki še dostopni

14.05.2023

S King.Prostor dobimo podatke v koordinatnih sistemih D96 in D48, tj. v ''novem'' in ''starem'' koordinatnem sistemu. Večina javnih prostorskih podatkov se zdaj že vzdržuje in posreduje le še v D96. Zaradi tega bo spremenjen način dostopa do D48 podatkov. Pripravljene so nove mape, ki bodo še vedno omogočale prikaz podatkov v D48 koordinatnem sistemu. Nove mape za D48 boste lahko včitali z novo različico King.Prostor.

Nadaljujte z branjem

Parcele in GJI infrastruktura po Topografskem ključu

17.04.2023

Katastrske občine (KO), parcele, zemljišča pod stavbami (ZPS), daljice in dejansko rabo iz katastra nepremičnin ter sloje zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture (GJI) lahko v King.Prostor izrišemo v skladu z določili Topografskega ključa.

Nadaljujte z branjem

Tlorisi stavb - nadzemni, podzemni, zemljišča pod stavbo

21.12.2022

Podatki o stavbah se po novem vodijo v katastru nepremičnin. Kataster stavb in register nepremičnin, kjer so se prej vodili podatki o stavbah, se ne posodabljata več. Podatki so migrirani v kataster nepremičnin. S King.Prostor dobimo nove podatke o stavbah. Prej je bil en sloj tlorisov stavb, zdaj dobimo štiri sloje tlorisov stavb: nadzemni tlorisi, podzemni tlorisi, tlorisi in tlorisi zemljišč pod stavbo.

Nadaljujte z branjem

Uporaba podatkov o parcelah pri načrtovanju

19.10.2022

Pri načrtovanju cest, železnic, zunanjih ureditev, zgradb, komunalnih vodov običajno posegamo na več zemljiških parcel. V postopku pridobitve gradbenega dovoljenja moramo znati popisati katere parcele so to in v kolikšni meri bomo posegali vanje. Tak proces je lahko zelo zamuden, ki ga s pravim orodjem in vsemi podatki bistveno skrajšamo.

Nadaljujte z branjem

Nov kataster nepremičnin - parcele

15.09.2022

Podatki o parcelah se zdaj vodijo v katastru nepremičnin. Geodetska uprava RS je prenehala z vzdrževanjem zemljiškega katastra in je vzpostavila kataster nepremičnin. V katastru nepremičnin se vodijo parcele, stavbe in ostali s parcelami in stavbami povezani podatki. Nov sloj parcel se dobi tudi v King.Prostor. V King.Prostor so parcele povezane s podatki o namenski rabi, dejanski rabi, lastništvu in upravljavcu, prav tako kot sta bila zemljiško katastrski načrt in zemljiško katastrski prikaz.

Nadaljujte z branjem

Novi ortofoti 2021

25.03.2022

Za dostop do zadnjih GURS ortofotov, ki so bili objavljeni decembra 2021, si namestite novo verzijo King.Prostor. V nadaljevanju je opisano nekaj novosti v King.Prostor 2022.

Nadaljujte z branjem

Vodno mnenje/soglasje

16.11.2021

S King.Prostor lahko preverimo ali posegamo na območja, ki zahtevajo pridobitev vodnega mnenja oz. soglasja. Preverimo lahko vodna zemljišča, varovalna območja, ogrožena območja in druge podatke vodnega katastra. Enako lahko storimo tudi za priobalna zemljišča.

Nadaljujte z branjem