Erozijska, plazljiva in plazovita območja

29.06.2019

Erozijska, plazljiva in plazovita območja so del zbirke podatkov ogroženih območij iz evidence vodnega katastra. Vodni kataster je uradna evidenca s področja upravljanja voda, vzpostavljena na podlagi Zakona o vodah oz. Pravilnika o vodnem katastru v začetku leta 2018. Podatki o erozijskih, plazljivih in plazovitih območij pa so na voljo od aprila letos.

S King.Prostor lahko erozijska, plazljiva in plazovita območja izrišete v dwg.

Erozijska območja

sl-king
Erozijska območja

Opozorilna karta erozije je karta, ki opozarja na erozijske razmere na določenem območju. Za erozijsko območje se določijo zemljišča, ki so stalno ali občasno pod vplivom površinske, globinske ali bočne erozije vode. To so zemljišča, ki so:
- izvori plavin (erozijska žarišča);
- pod vplivom hudournih voda (povirja);
- sestavljena iz kamnin, podvrženih preperevanju;
- pod vplivom valovanja morja (klifi).

V odvisnosti od stopnje ogroženosti so na erozijskih območjih predvideni strogo varovanje, zahtevni zaščitni ukrepi ali običajni zaščitni ukrepi.

Plazljiva območja

sl-king
Plazljiva območja

Plazljiva območja so območja, kjer je zaradi pojava vode in geološke sestave tal ogrožena stabilnost zemeljskih ali hribinskih sestojev. Na plazljivem območju lastnik zemljišča ne sme posegati v zemljišče na način, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost zemljišča. Prepovedano je npr.:
- zadrževanje voda, npr. z gradnjo teras, ki lahko pospeši zamakanje zemljišč;
- poseganje, ki lahko povzroči dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode;
- izvajanje zemeljskih del, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča;
- krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.

Plazovita območja

sl-king
Plazovita območja

Plazovita območja so območja, kjer zaradi podnebnih in topografskih razlogov redno prihaja do pojava snežnih plazov ali pa obstaja velika verjetnost, da se pojavijo. Na plazovitem območju je prepovedano krčenje gozdov, izravnavanje terena ter preusmerjanje snežnih plazov iz ustaljenih naravnih poti na porasla, labilna ali drugače ogrožena zemljišča.


S King.Prostor preverite kar v dwg risbi ali območje graditve sega na ogrožena območja, kakšna stopnja nevarnosti je in kateri ukrepi so potrebni.