Občinski prostorski akti na enem mestu za celo Slovenijo

14.12.2018

V King.Prostor je sedaj dostopnih še 7 novih slojev podatkov iz občinskih prostorskih aktov. EUP, PEUP in podrobna raba prostora iz OPN in PRO občin ter območja veljavnih in predvidenih prostorskih izvedbenih aktov (OPPN, LN, OLN, ZN in UN). Podatki so nova pridobitev zbirke podatkov Prostorskega informacijskega sistema Ministrstva za okolje in prostor.

Veljavni občinski prostorski akti

sl-king
Slovenija - območja občin

Občinski prostorski načrt (OPN) je temeljni prostorski akt občine. V njem se, ob upoštevanju državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. Katere občine že imajo sprejet OPN oz. kateri so veljavni prostorski akti v posamezni občini Slovenije lahko sedaj vidite tudi v King.Prostor. Podatki posamezne občine vsebujejo povezava na gradivo veljavnih občinskih prostorskih aktov.

Tematski zbirni sloji iz občinskih prostorskih aktov

sl-king
Mestna občina Ljubljana

Iz veljavnih občinskih prostorskih aktov je pripravljeno več tematskih slojev prikaza podatkov. Omogočen je prikaz enot urejanja prostora (EUP), prikaz podobmočij enot urejanja prostora (PEUP) in prikaz podrobne namenske rabe prostora, ki izhajajo iz že sprejetih, veljavnih OPN-jev.
Za občine, v katerih je v veljavi prostorski red občine (PRO), sta pripravljena prikaz prostorskih enot in prikaz podrobne namenske rabe prostora iz veljavnih PRO-jev. Poleg oznak enote urejanja in podrobne rabe so podatki opremljeni še s faktorjem dopustne izrabe ter faktorjem zazidanosti.
Tudi vsi tematski sloji vsebujejo povezavo na gradivo veljavnih občinskih prostorskih aktov.

Podrobni prostorski izvedbeni akti: OPPN, LN, OLN, ZN in UN

sl-king
Mestna občina Novo mesto

V King.Prostor lahko sedaj dobimo tudi območja podrobnih prostorskih izvedbenih aktov. To so območja občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN), lokacijskih načrtov (LN), občinskih lokacijskih načrtov (OLN), zazidalnih načrtov (ZN) in ureditvenih načrtov (UN). Prikazana so območja 1293 veljavnih (od tega 386 OPPN) in 3740 predvidenih (od tega 3723 OPPN) podrobnih prostorskih izvedbenih aktov. Podatki o območjih so prevzeti iz veljavnih OPN-jev in PRO-jev.

Tematski zbirni sloji in območja podrobnih prostorskih izvedbenih aktov so del storitve dostopa do podatkov o prostorskih aktih Prostorskega informacijskega sistema Ministrstva za okolje in prostor.