Blog v prostoru


Vodno mnenje/soglasje

16.11.2021

S King.Prostor lahko preverimo ali posegamo na območja, ki zahtevajo pridobitev vodnega mnenja oz. soglasja. Preverimo lahko vodna zemljišča, varovalna območja, ogrožena območja in druge podatke vodnega katastra. Enako lahko storimo tudi za priobalna zemljišča.

Nadaljujte z branjem

Prerez od Škrlatice čez Triglav in Bohinjsko jezero do Vogla

20.07.2021

S King.Prostor lahko izrišemo poljubne prereze z višinskim potekom terena in z višinsko umestitvijo objektov. Na prerezu se prikaže teren iz ARSO Lidar, stavbe iz Katastra stavb s pripadajočimi naslovi iz Registra prostorskih enot, GJI infrastruktura in parcele iz Zemljiškega katastra.

Nadaljujte z branjem

Varovalni pas gospodarske javne infrastrukture

25.05.2021

Varovalne pasove za gospodarsko javno infrastrukturo (GJI) zdaj lahko na klik izrišemo s King.Prostor. Pri izračunu varovalnih pasov se upoštevajo vrsta infrastrukture, tehnične lastnosti in lokacijska natančnost posameznih objektov.

Nadaljujte z branjem

Z ortofoti je načrt bolj stvaren, bolj prepričljiv

24.03.2021

S King.Prostor lahko dwg risbo opremimo z GURS ortofoti. Zadnji ortofoti za Slovenijo so iz let 2018, 2019 in 2020. Za dostop do zadnjih ortofotov, ki so bili objavljeni decembra 2020, si namestite novo verzijo King.Prostor.

Nadaljujte z branjem

Video - Dejanska raba zemljišč

30.01.2021

V prejšnjem blogu 'Kateri del parcele je vodno zemljišče?' smo pisali o Dejanski rabi zemljišč v King.Prostor in kaj vse nam omogoča. Zdaj si lahko še v videu pogledamo, kako preverimo ali posegamo na vodna, kmetijska, gozdna, cestna ali železniška zemljišča na praktičnem primeru poljubnega območja graditve objekta ter na primeru območja občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).

Nadaljujte z branjem

Kateri del parcele je vodno zemljišče?

25.01.2021

Ali posegamo v zemljišča cestne infrastrukture? Ali posegamo na parcelo, ki je delno kmetijska in kateri del parcele je kmetijski? Pri graditvi objektov se večkrat srečujemo s takimi vprašanji.  S King.Prostor lahko hitro dobimo odgovor na takšna in podobna vprašanja.

Nadaljujte z branjem

Izboljšave zemljiškega katastra in seznam parcel za območje posega

21.09.2020

Število parcel, zapisanih v zemljiškokatastrskem načrtu, se znatno veča. V dveh letih se je povečalo za skoraj 3 milijone parcel. Zemljiškokatastrski načrt postaja zvezni sloj podatkov o parcelah za celo Slovenijo, zemljiškokatastrski prikaz pa se bo sčasoma nehal vzdrževati.

Nadaljujte z branjem

Vodna knjiga

20.08.2020

V Vodni knjigi se evidentirajo podeljene vodne pravice, ki vključujejo tudi evidentirane posebne rabe voda in izdana vodna soglasja. S King.Prostor lahko dobimo podatke iz Vodne knjige. Podatki se nahajajo v zavihku eVode in so razdeljeni v tri sloje. To so Koncesije za vse vrste rabe vode, Vodna dovoljenja za vse vrste rabe vode in Vodna soglasja. Vodno knjigo vodi Direkcija RS za vode.

Nadaljujte z branjem

Pregledne karte različnih zbirk podatkov na primeru Velenjskega in Šoštanjskega jezera

30.06.2020

Mestna občina Velenje je 4. februarja 2020 sprejela OPN - občinski prostorski načrt. OPN Mestne občine Velenje je tako stopil v veljavo 13. februarja 2020. S King.Prostor dobite podatke iz občinskega prostorskega načrta kot tudi ostale prostorske podatke. V nadaljevanju je prikazan Ortofoto, Zemljiški kataster, eVode in tudi ARSO teren na primeru Velenjskega in Šoštanjskega jezera.

Nadaljujte z branjem

Prostorski akti, eVode, Gozdovi Slovenije, ARSO v D96 koordinatnem sistemu

08.06.2020

Podatki v King.Prostor so dostopni bodisi v D96 bodisi v D48 koordinatnem sistemu. Nekateri upravljavci javnih zbirk prostorskih podatkov omogočajo dostop do podatkov v obeh koordinatnih sistemih, nekateri pa le v enem. Tiste podatke, ki jih upravljavci ponujajo le v D48 ali le v D96, transformiramo s trikotniško transformacijo in tako omogočimo dostop do podatkov v King.Prostor D96 in D48 mapah.

Nadaljujte z branjem