Blog v prostoru


Video - Dejanska raba zemljišč

30.01.2021

V prejšnjem blogu 'Kateri del parcele je vodno zemljišče?' smo pisali o Dejanski rabi zemljišč v King.Prostor in kaj vse nam omogoča. Zdaj si lahko še v videu pogledamo, kako preverimo ali posegamo na vodna, kmetijska, gozdna, cestna ali železniška zemljišča na praktičnem primeru poljubnega območja graditve objekta ter na primeru območja občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).

Nadaljujte z branjem

Kateri del parcele je vodno zemljišče?

25.01.2021

Ali posegamo v zemljišča cestne infrastrukture? Ali posegamo na parcelo, ki je delno kmetijska in kateri del parcele je kmetijski? Pri graditvi objektov se večkrat srečujemo s takimi vprašanji.  S King.Prostor lahko hitro dobimo odgovor na takšna in podobna vprašanja.

Nadaljujte z branjem

Izboljšave zemljiškega katastra in seznam parcel za območje posega

21.09.2020

Število parcel, zapisanih v zemljiškokatastrskem načrtu, se znatno veča. V dveh letih se je povečalo za skoraj 3 milijone parcel. Zemljiškokatastrski načrt postaja zvezni sloj podatkov o parcelah za celo Slovenijo, zemljiškokatastrski prikaz pa se bo sčasoma nehal vzdrževati.

Nadaljujte z branjem

Vodna knjiga

20.08.2020

V Vodni knjigi se evidentirajo podeljene vodne pravice, ki vključujejo tudi evidentirane posebne rabe voda in izdana vodna soglasja. S King.Prostor lahko dobimo podatke iz Vodne knjige. Podatki se nahajajo v zavihku eVode in so razdeljeni v tri sloje. To so Koncesije za vse vrste rabe vode, Vodna dovoljenja za vse vrste rabe vode in Vodna soglasja. Vodno knjigo vodi Direkcija RS za vode.

Nadaljujte z branjem

Pregledne karte različnih zbirk podatkov na primeru Velenjskega in Šoštanjskega jezera

30.06.2020

Mestna občina Velenje je 4. februarja 2020 sprejela OPN - občinski prostorski načrt. OPN Mestne občine Velenje je tako stopil v veljavo 13. februarja 2020. S King.Prostor dobite podatke iz občinskega prostorskega načrta kot tudi ostale prostorske podatke. V nadaljevanju je prikazan Ortofoto, Zemljiški kataster, eVode in tudi ARSO teren na primeru Velenjskega in Šoštanjskega jezera.

Nadaljujte z branjem

Prostorski akti, eVode, Gozdovi Slovenije, ARSO v D96 koordinatnem sistemu

08.06.2020

Podatki v King.Prostor so dostopni bodisi v D96 bodisi v D48 koordinatnem sistemu. Nekateri upravljavci javnih zbirk prostorskih podatkov omogočajo dostop do podatkov v obeh koordinatnih sistemih, nekateri pa le v enem. Tiste podatke, ki jih upravljavci ponujajo le v D48 ali le v D96, transformiramo s trikotniško transformacijo in tako omogočimo dostop do podatkov v King.Prostor D96 in D48 mapah.

Nadaljujte z branjem

Nov sloj skupne dejanske rabe zemljišč

24.04.2020

GURS je v sklopu evidenc Zemljiškega katastra objavil nov sloj podatkov, in sicer Skupni sloj dejanske rabe zemljišč. Podatki o kmetijskih in gozdnih zemljiščih, vodnih zemljiščih, zemljiščih javne cestne in javne železniške infrastrukture, poseljenih zemljiščih, tlorisih stavb in neplodnih zemljiščih druge rabe so zbrani v enem sloj. Skupni sloj dejanske rabe zemljišč je dostopen tudi v King.Prostor.

Nadaljujte z branjem

Lokacijska natančnost parcelnih mej

20.03.2020

V King.Prostor smo nadgradili prikaz zemljiško katastrskega načrta, in sicer prikaz parcelnih mej - daljic, tako da se glede na lokacijsko natančnost prikažejo v različnih barvah in debelinah.

Nadaljujte z branjem

Register prostorskih enot

21.02.2020

Geodetska uprava je 31.1.2020 objavila uskladitev mej občin z mejami parcel. Spremenile so se meje 212 občin, 3.143 naselij in 5.030 prostorskih okolišev. Posledično so se spremenile tudi druge prostorske enote, ki so vezane na katero od spremenjenih enot.

Nadaljujte z branjem

Aglomeracije 2019

05.02.2020

V veljavi so novi podatki o aglomeracijah oz. območjih poselitve, kjer se komunalna odpadna voda zbira in odvaja v kanalizacijske sisteme. Aglomeracije so se spremenile in preoblikovale, tako da so območja poselitve zdaj rezdeljena na 1.533 aglomeracij za razliko od prej, ko je bilo definiranih 2.232 aglomeracij.

Nadaljujte z branjem