Nov kataster nepremičnin - parcele

15.09.2022

Podatki o parcelah se zdaj vodijo v katastru nepremičnin. Geodetska uprava RS (GURS) je prenehala z vzdrževanjem zemljiškega katastra in je vzpostavila kataster nepremičnin. V katastru nepremičnin se vodijo parcele, stavbe in ostali s parcelami in stavbami povezani podatki. Nov sloj parcel se dobi tudi v King.Prostor 2022. V King.Prostor so parcele povezane s podatki o namenski rabi, dejanski rabi, lastništvu in upravljavcu, prav tako kot sta bila zemljiško katastrski načrt (ZKN) in zemljiško katastrski prikaz (ZKP).

Kataster nepremičnin

sl-king
Solčava - parcele iz katastra nepremičnin

V skladu z Zakonom o katastru nepremičnin, ki je bil sprejet marca 2021, je GURS vzpostavil nov sistem evidentiranja podatkov o parcelah, stavbah in delih stavb v enotni evidenci - kataster nepremičnin. Prejšnje evidence zemljiški kataster, kataster stavb in register nepremičnin se od 26.5.2022 ne vzdržujejo več. Izvedena je migracija podatkov v nov kataster nepremičnin.
Z vzpostavitvijo katastra nepremičnin je GURS vzpostavil tudi nov sistem dostopa do podatkov. Nov portal Javni geodetski podatki (JGP) je omogočen od 25.7.2022. Na portalu se dobijo podatki iz novih evidenc katastra nepremičnin. Trenutno se določeni GURS podatki še vedno osvežujejo na prejšnjem portalu e-geodetski podatki (e-GP), kot je npr. zbirni kataster gospodarske infrastrukture (GJI), določeni pa na novem JGP. Podatki o parcelah in stavbah se osvežujejo le v novem sistemu. ZKN parcele se ne osvežujejo več. V King.Prostor je ZKN sloj še prisoten, vendar prikazuje stanje na dan 26.5.2022.

Parcele

sl-king
Solčava, bencinski servis

Na poti do Logarske doline ste zagotovo opazili simpatičen starejši bencinski servis v Solčavi.
V King.Prostor lahko dobimo podatke o tem območju. Npr. izberemo Solčava 12A in dobimo hišne št., stavbe, meje občine in meje katastrske občine. Potem pa le na klik prikažemo podatke o parcelah, ortofoto podlogo in po potrebi še druge javne prostorske podatke. Podatki o parcelah so v King.Prostor povezani:

  • s šifrantom o metodi določitve površine parcele,
  • s šifrantom o upravnem statusu, kjer se vidi ali je parcela urejena,
  • s podatki o občinah,
  • s podatki o namenski rabi parcel in šifrantom namenskih rab,
  • s podatki o skupni dejanski rabi parcel,
  • s podatki o lastniških pravicah, imetnikih lastniških pravic in seznamom oseb,
  • s podatki o upravljavcih parcel in seznamom upravljavcev.

Bencinski servis na sliki se nahaja na parceli 503 / 5, ki je v večinski lasti Petrola, Slovenske energetske družbe, d.d., Ljubljana (delež 91 / 100) in delno v lasti občine Solčava (delež 9 / 100).

Prikaz parcel po lastništvu

sl-king
Solčava - prikaz parcel po lastništvu

Iz podatkov o lastniških pravicah, imetnikih lastniških pravic in seznama oseb dobimo podatek o lastniku parcele. Podatki o lastniku parcele so prikazani, če je lastnik pravna oseba. Prav tako se prikaže podatek o lastniku za parcele, za katere je še vedno evidentirano, da je lastnik ‘javno dobro’.

Parcele, katerih lastnik je Republika Slovenija, ministrstva in občine ter javno dobro se v King.Prostor rišejo zeleno. Prav tako parcele v lasti ali v upravljanju Slovenskih železnic.

sl-king
Presihajoči studenc, Luče

King.Prostor ima trenutno 468 slojev javnih prostorskih podatkov. Kataster nepremičnin, register prostorskih enot, GJI, podatki iz državnih in občinskih prostorskih aktov, eVode, gozdovi, kulturna dediščina, kmetijska zemljišča, javne ceste in železnice, narava itd. - vse dobimo na enem mestu v King.Prostor. Prikaz pa lahko sami kombiniramo. Na sliki je prikaz sestavljen iz ortofoto podloge in slojev stavb, parcel, hidrografije in registra naravnih vrednot. Prikazana je zanimivost, ki jo prav tako ne morete zgrešiti na poti v Logarsko dolino malo naprej iz Luč, kjer je pri Presihajočem studencu značilen skalnat previs čez državno cesto.


Preizkusite King.Prostor in preverite nove podatke o parcelah.

V kratkem vas obvestimo tudi o drugih slojih novega katastra nepremičnin.