Prerez od Škrlatice čez Triglav in Bohinjsko jezero do Vogla

20.07.2021

S King.Prostor lahko izrišemo poljubne prereze z višinskim potekom terena in z višinsko umestitvijo objektov.

Na prerezu se prikaže teren iz ARSO Lidar, stavbe iz Katastra stavb s pripadajočimi naslovi iz Registra prostorskih enot, GJI infrastruktura in parcele iz Zemljiškega katastra.

Poljuben prerez

sl-king
Bohinj, Ribčev Laz, prerez

Prerez lahko izrišemo med dvema poljubno izbranima točkama ali za izbrano polilinijo. King.Prostor včita terenske podatke iz ARSO Lidar in izračuna potek terena za izbrani prerez.

Kaj vse je prikazano na prerezu poleg terena, je odvisno od včitanih King.Prostor podatkov oz. označenih slojev.

Stavbe

sl-king
Prikaz stavb na King.Prostor prerezu

Na prerezu se prikažejo stavbe iz Katastra stavb. Izrišejo se stavbe, ki jih presekamo z izbrano linijo prereza.

Izračuna se presečišče tlorisa stavbe in prereza. Kot je opisano v pravilniku o vpisu v kataster stavb, je tloris stavbe navpična projekcija zunanjih obrisov stavbe nad in pod zemljiščem. Za višine pa se upoštevajo podatki o višini najvišje točke stavbe, najnižji višini stavbe in višini na površju, ki so podani v katastru stavb.

Na stavbah so prikazani naslovi za vse hišne številke, ki so na stavbi.

GJI križanja in približevanja

sl-king
GJI križanja in približevanja na King.Prostor prerezu

Prikazujejo se križanja in približevanja z GJI infrastrukturo.

King.Prostor ustvari 3D model infrastrukture, glede na podatke o dimenzijah in višinah objektov, kot so zapisani v GJI. Za prikaz prereza se izračuna presek izbrane linije in 3D modela.

Na prerezu se za križanja z linijami izrišejo profili cevi na svoji višini. Izrišejo se tudi prerezi objektov, ki so sicer v GJI zapisani kot točka ali poligon. Npr. kanalizacijski jašek, je v GJI zapisan kot točka z atributom o premeru jaška, višini jaška in koti pokrova. Ti podatki se uporabijo pri ustvarjanju 3D modela in se na prerezu jašek, ki ga križamo, prikaže s svojo dimenzijo in višino.

Približevanja se računajo za objekte, ki se ne križajo z izbrano linijo prereza, so pa v območju približevanja. Območje približevanja je določeno z izbrano širino na vsako stran prereza. Približevanja so prikazana kot pogled na 3D model infrastrukture na obe strani prereza.

Prerez vsebuje tudi tabelo s podatki o križanjih in približevanjih. Podatki so v tabeli ločeni glede na vrsto infrastrukture. Križanja linijskih objektov so prikazana s kotom križanja in višino. Križanja z objekti pa so označena s prikazom dela prereza, ki križa objekt, in z višino objekta. Približevanja so v tabeli označena s prikazom dela prereza, na katerem se objekt nahaja v območju približevanja. Prikazana je tudi najmanjša razdalja od linije prereza do objekta.

Parcele

sl-king
ZKN parcele na King.Prostor prerezu

Presečišče s parcelami se prikaže v vrstici nad prerezom. Izpiše se številka parcele in katastrska občina. Prikažejo se ZKN in/ali ZKP parcele, odvisno kateri od slojev je v King.Prostor mapi včitan in označen.

Od Škrlatice čez Triglav in Bohinjsko jezero do Vogla

S King.Prostor lahko izrišemo tudi prereze čez večja območja, kot je na spodnji sliki. Prerez je dolg skoraj 30 km. Delo z ARSO Lidar in ostalimi podatki je v King.Prostor zelo enostavno in hitro. To nam omogoča izračun in prikaz tudi zelo zahtevnih prerezov.

Namestite King.Prostor in preizkusite King.Prostor prereze.