Varovalni pas gospodarske javne infrastrukture

25.05.2021

Varovalne pasove za gospodarsko javno infrastrukturo (GJI) zdaj lahko na klik izrišemo s King.Prostor. Pri izračunu varovalnih pasov se upoštevajo vrsta infrastrukture, tehnične lastnosti in lokacijska natančnost posameznih objektov.

Izračun varovalnih pasov

sl-king
Kranjska Gora - varovalni pasovi GJI infrastrukture

Varovalni pas infrastrukture je zemljiški pas z omejeno rabo prostora. Kadar z načrtovano gradnjo posegamo v varovalni pas določene infrastrukture, je treba pridobiti soglasje pristojnega soglasodajalca.

Širina varovalnega pasu je odvisna od vrste infrastrukture ter od tehničnih lastnosti posameznega objekta.

Varovalni pasovi niso del javno dostopnih evidenc. V King.Prostor so varovalni pasovi dodatno izračunani in so kot taki informativne narave.

Varovalni pasovi so izračunani za cestno, železniško, elektro, plinovodno, vodovodno, kanalizacijsko, vročevodno in elektronsko komunikacijsko infrastrukturo.

Pri izračunu so upoštevani tehnični podatki o posameznem objektu. Pri cestah je upoštevana kategorija ceste, pri elektrovodih nazivna napetost in lega elektro voda (podzemni/nadzemni), pri plinu maksimalni obratovalni tlak, pri vodovodu pa je upoštevana vrsta omrežja, torej ali gre za magistralno, primarno, sekundarno ali terciarno omrežje.

Lokacijska natančnost je eden izmed obveznih GJI podatkov. Upoštevana je tudi pri izračunu varovalnih pasov, na način, da je varovalni pas dodatno razširjen za lokacijsko natančnost.

Varovalni pasovi so izračunani za linijske, točkovne in poligonske GJI objekte, omogočeni pa so v skupnem sloju za enostavnejši prikaz v dwg risbi. V atributnih podatkih za varovalne pasove se poleg GJI atributov vidijo tudi podatki o širini varovalnega pasu in načinu izračuna.

Primer izračuna varovalnega pasu:
Podzemni elektrovod, nazivne napetosti 10 kV in lokacijske natančnosti 0,1 m ali manj, ima v King.Prostor izračunan varovalni pas 1 m + 0,1 m na vsako stran od osi, torej skupna širina varovalnega pasu je 2,2 m. Podzemni elektrovod, enake nazivne napetosti 10 kV in z lokacijsko natančnostjo 0,1 do 0,4 m, ima skupno širino varovalnega pasu 2,8 m.

Kako je izbrana širina varovalnega pasu?

V King.Prostor izračun varovalnih pasov upošteva zakonske smernice za izbiro širine varovalnega pasu:

Gradbeni zakon določa splošne varovalne pasove za komunalno infrastrukturo, če s predpisi ni drugače definirano:

  • 31. člen - pridobivanje mnenj.

Zakon o cestah določa varovalne pasove ob državnih in občinskih cestah:

  • 66. člen - varovalni pas ob državni cesti,
  • 97. člen - varovalni pas ob občinski cesti.

Energetski zakon določa varovalne pasove za sisteme elektrike in zemeljskega plina:

  • 468. člen - varovalni pas sistemov elektrike,
  • 469. člen - varovalni in varnostni pas sistemov zemeljskega plina.

Zakon o varnosti v železniškem prometu določa varovalni progovni pas:

  • 26. člen - varovalni progovni pas,
  • 89. člen - progovni in varovalni progovni pas ob industrijskem tiru in progah drugih železnic.

Varovalni pasovi kanalizacijskega, vodovodnega, vročevodnega in elektronsko komunikacijskega omrežja so običajno del občinskih predpisov, zato tukaj ti predpisi niso posebej našteti. V King.Prostor je za kanalizacijsko in elektronsko komunikacijsko omrežje upoštevan varovalni pas 3 m, za vročevodno omrežje pa 4 m. Pri vodovodu je za magistralne in primarne vodovode upoštevan varovalni pas 10 m in za druge 6 m.