Vodno mnenje/soglasje

16.11.2021

S King.Prostor lahko preverimo ali posegamo na območja, ki zahtevajo pridobitev vodnega mnenja oz. soglasja. Preverimo lahko vodna zemljišča, varovalna območja, ogrožena območja in druge podatke vodnega katastra.

Enako lahko storimo tudi za priobalna zemljišča. Priobalna zemljišča so v King.Prostor izračunana iz geometrije vodnih zemljišč in razširitve za priobalne pasove.

Zakon o vodah

Gradbeni zakon določa, da se pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja, pridobi mnenja pristojnih mnenjedajalcev.

sl-king
Zbiljsko jezero - MPVT Sava Mavčiče - Medvode

Na seznamu državnih mnenjedajalcev je tudi Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV). V Zakonu o vodah pa je določeno, da vodno soglasje potrebujemo za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, tudi za gradnje, za katere ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja (npr. enostavni objekti).

Soglasje vedno potrebujemo za vse posege:

  • ki so na vodnem ali priobalnem zemljišču;
  • ki so na varstvenih in ogroženih območjih;
  • kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode;
  • zaradi odvajanja odpadnih voda;
  • ki so potrebni za izvedbo posebne rabe vode;
  • za izvajanje javnih služb po Zakonu o vodah;
  • hidromelioracija in druga kmetijska operacija, gozdarsko delo, rudarsko delo.

Povezava do vlog za izdajo vodne informacije, projektnih pogojev, vodnega mnenja in soglasja je tukaj.

Vodni kataster

sl-king
Zbiljsko jezero - Hidrografija, Površinske vode

Vodni kataster je uradna evidenca s področja upravljanja voda, ki jo sestavlja več zbirk prostorskih podatkov in drugi dokumenti v skladu s predpisi, ki urejajo vode.
O Vodnem katastru lahko preberete tudi na blogih Vodni kataster - nova uradna evidenca, Erozijska, plazljiva in plazovita območja, Območja pomembnega vpliva poplav in še nekaj drugih…

V King.Prostoru je omogočeno vseh 64 prostorskih slojev vodnega katastra. Dobimo podatke o hidrografiji, vodnih telesih površinskih in podzemnih voda, vodnih zemljiščih, vodovarstvenih območjih, ogroženih območjih, poplavnih območjih itd.

V King.Prostor so atributom slojev hidrografije dodani opisi in šifranti, ki podrobneje opisujejo lastnosti prikazanih voda.

Podroben opis podatkov je prevzet iz dokumenta Metodologija za zajem podatkov hidrografije in vodnih zemljišč.

S sloji hidrografije lahko izrišemo površino in os Zbiljskega jezera. V atributih Zbiljskega jezera je zapisano, da je akumulacijsko jezero. V opisu je podano, da je akumulacijsko jezero odsek vodotoka, kjer je zaradi umetne zajezitve tekoče vode vodni tok upočasnjen, a je ocenjeni čas zadrževanja vode v akumulaciji manj kot 7 dni (kriterij pretočnosti). Prav tako dobimo podatek, da je Zbiljsko jezero tekoča voda, da je širina nad 100 m in da je naravnega izvora. Struga Zbiljskega jezera je preoblikovana in je stalna, čez celo leto zapolnjena itd.

sl-king
Iz Pravilnik o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča

S King.Prostor prikažemo lahko tudi vodna zemljišča. Vodna zemljišča so v vodnem katastru razdeljena na tri sloje, in sicer vodna zemljišča tekočih in stoječih celinskih voda in vodna zemljišča morja. Vodna zemljišča celinskih voda se evidentirajo v skladu s Pravilnikom o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča celinskih voda in vodna zemljišča morja pa v skladu s Pravilnik o podrobnejšem načinu določanja meje obale.

sl-king
Zbiljsko jezero - vodno zemljišče tekočih celinskih voda

Vodno zemljišče Zbiljskega jezera je evidentirano v vodnih zemljiščih tekočih celinskih voda. V atributih vodnega zemljišča lahko vidimo, da je meja vodnega zemljišča za Zbiljsko jezero določena z natančnostjo od 1 m do 2 m.

Priobalna zemljišča

Priobalna zemljišča se v vodnem katastru ne vodijo kot prostorski sloji in so podana le opisno.

sl-king
Zbiljsko jezero - vodno zemljišče s priobalnim pasom

V King.Prostor pa so narejeni prostorski sloji, ki omogočajo prikaz priobalnih zemljišč. Novi sloji so izračunani iz geometrije vodnih zemljišč in razširitve za priobalni pas. Tako so omogočeni sloji vodnih zemljišč za tekoče in stoječe celinske vode s priobalnim pasom širine 5 m, 15 m in 40 m. in sloj vodna zemljišča morja s priobalnim pasom 25 m.

V King.Prostor je na voljo več slojev z različnimi širinam priobalnega pasu, ker je širina odvisna od več lastnosti. Širina priobalnega zemljišča se razlikuje za morje in za celinske vode. Za celinske vode se razlikujejo za vode 1. in 2. reda, ter za vode, ki tvorijo ali prečkajo državno mejo. Širina se razlikuje tudi za vode 1. reda zunaj območij naselij. Opis določitve priobalnih zemljišč dobimo na povezavi eVode - Priobalna zemljišča.

Če še niste preizkusili King.Prostor, naredite to zdaj in na klik izrišite še druge podatke Vodnega katastra in drugih javnih prostorskih evidenc v vaš DWG.