Kateri del parcele je vodno zemljišče?

25.01.2021

Ali posegamo v zemljišča cestne infrastrukture? Ali posegamo na parcelo, ki je delno kmetijska in kateri del parcele je kmetijski? Pri graditvi objektov se večkrat srečujemo s takimi vprašanji.  S King.Prostor lahko hitro dobimo odgovor na takšna in podobna vprašanja.

Dejanska raba zemljišč je trenutna raba zemljišč v naravi. Zemljišča so lahko kmetijska, gozdna, vodna, pozidana ali neplodna. Evidence dejanske rabe zemljišč se prostorsko vodijo kot območja posameznih rab neodvisno od parcel.

V King.Prostor lahko dobimo presečišče parcel in dejanske rabe zemljišč na izbranem območju obdelave.

Moj.ZK urejen glede na dejansko rabo zemljišč

sl-king
Moje območje obdelave

O zemljiškem katastru, o razliki med ZKP in ZKN parcelah ter o seznamu parcel na območju posega v prostor smo že veliko pisali, tudi v zadnjem članku Izboljšave zemljiškega katastra in seznam parcel za območje posega.

Torej, presečišče ZKP ali ZKN parcel z območjem obdelave je že dobro znana funkcionalnost King.Prostor. Dobimo seznam parcel s podatki o velikosti posega na parcelo, lastniku parcele (pravne osebe), upravljavcu, namenski rabi in skupni dejanski rabi parcele.

Dejanska raba v King.Prostor omogoča:

  • Določitev posegov na ZKP in ZKN parcelah za izbrano območje obdelave. Poleg podatkov o parceli so podani še podatki o velikosti posega, lastniku, upravljavcu, namenski rabi in skupni dejanski rabi.
  • Izračun poligonov dejanske rabe zemljišč. Poligoni rabe prikazujejo presečišča parcel z dejansko rabo zemljišč.
  • Poročilo o poligonih dejanske rabe zemljišč. V poročilu so razvidne različne dejanske rabe zemljišč na posamezni parceli. Prikazane so velikosti posegov na parceli po posamezni rabi.
  • Parcele, ki jih potrebujemo pri določanju stranskih udeležencev v postopku zaradi bližine posega. To so parcele, ki so sicer zunaj območja obdelave, so pa na izbranem območju približevanja.

sl-king
ZKN parcele na mojem območju obdelave

Z novim ukazom djraba izberemo območje in izberemo razširitev območja (buffer) ter razširitev območja za parcele v bližini. Kreira se nova mapa Moj.ZK urejen glede na dejansko rabo zemljišč. Mapa vsebuje sloje:

  • Moje izbrano območje obdelave.
  • Presečišče parcel z mojim območjem. Parcele so obrezane na moje območje.
  • Presečišče parcel z dejansko rabo na mojem območju. Parcele so prikazane s poligoni, ki določajo različne rabe zemljišč na parceli.

V podmapi King.Prostor vhodni podatki na mojem območju so vsi sloji, ki so potrebni, da se definirajo presečišča in prikažejo podatki o dejanski rabi zemljišč:

  • Podatki o parcelah in skupni dejanski rabi zemljišč iz Zemljiškega katastra.
  • Sloje iz evidenc o dejanski rabi kmetijskih, gozdnih, vodnih in pozidanih zemljišč.
  • Parcele na izbranem območju približevanja.

sl-king
Presečišča parcel z dejansko rabo zemljišč

Presečišča parcel z dejansko rabo na mojem območju vsebujejo vse podatke o parceli iz zemljiškega katastra, vse podatke o parceli iz registra nepremičnin, podatke iz skupnega sloja dejanske rabe zemljišč in podatke matičnih evidenc posamezne dejanske rabe zemljišč.

Matične evidence dejanske rabe zemljišč so evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, evidenca dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture, evidenca vodnih zemljišč, kataster stavb in evidenca stavbnih zemljišč.

S King.Prostor Dejansko rabo dobimo prikaz in poročilo o velikosti posega na parcele, upoštevajoč dejansko rabo zemljišč. Dobimo tudi podatke o dejanski rabi iz matične evidence o posamezni vrsti rabe. Na primer, ko gre za kmetijsko rabo zemljišča, dobimo podatek ali gre za njivo, vinograd, trajni travnik itd.

Namestite novo verzijo King.Prostor in preizkusite Dejansko rabo na svojem območju obdelave.