Uporaba podatkov o parcelah pri načrtovanju

19.10.2022

Pri načrtovanju cest, železnic, zunanjih ureditev, zgradb, komunalnih vodov običajno posegamo na več zemljiških parcel. V postopku pridobitve gradbenega dovoljenja moramo znati popisati katere parcele so to in v kolikšni meri bomo posegali vanje. Tak proces je lahko zelo zamuden, ki ga s pravim orodjem in vsemi podatki bistveno skrajšamo.

Novi Kataster nepremičnin in njegov sloj parcel je že v King.Prostor. Več o tem smo pisali v našem predhodnem blogu.

Super, torej imamo podatke, kaj pa zdaj?

sl-king
Sloj 'Parcele' iz Katastra nepremičnin

Na območju našega projekta s pomočjo King.Prostor izrišemo sloj parcel. Za te parcele lahko že vizualno ocenimo ali naš objekt sega v javno dobro in/ali v zasebno lastnino.

A lahko naredimo še korak naprej.

Hitra osnova…

sl-king
Preveritev posega z ukazom PARCELE

Ukaz PARCELE je najhitrejši način do preglednega in natančnega prikaza v katere parcele smo posegli. Za določitev območja posega lahko izberemo linijski (npr. os kanala) ali poligonski (npr. obris trupa ceste) objekt. Pri poligonu je pomembno, da je izdelan iz zaprte polilinije. Lahko določimo tudi buffer s katerim na primer pri izbiri osi kanala simuliramo širino izkopa.

Ko je območje posega določeno, se izračuna presečišče s parcelami in dobimo:

– Podatke o parcelah, ki so že kopirani v odložišče. Odpremo Excel in izberemo ukaz »Prilepi«. V tabeli imamo urejen prikaz parcel z dolžinami, ploščinami in obsegi naših posegov v vsako parcelo. Parcele, ki so v lasti pravnih oseb imajo zapisano tudi lastništvo.

– Parcele v risbi se označijo. Označenima parcelam lahko v CAD oknu lastnosti določimo drugo barvo izrisa, debelino linije in na ta način pripravimo pregledno situacijo na katere parcele smo posegli.

…ali poglobljena analiza

sl-king
Prikaz območja obdelave z ukazom DJRABA

Poleg osnovnega poročila o posegih v parcele lahko dobimo tudi celovito poročilo glede na dejansko rabo zemljišč na parcelah. Ali na posamezni parceli posegamo na vodna, kmetijska, gozdna zemljišča in podobno.

Z ukazom dejanske rabe DJRABA dobimo v King.Prostor nove sloje - Sloj mojega območja posega, sloj parcel v katere posegamo, obrezan po območju posega in sloj teh istih parcel, presekanih na dele po dejanski rabi zemljišč. Tabela novega sloja presečišč parcel z dejansko rabo na mojem območju vsebuje dolžine, širine in obsege za vsak kos dejanske rabe za posamezno parcelo v katero posegamo.

Z ukazom DJRABA dobimo tudi nov sloj Parcel zunaj območja posega, ki so v izbrani bližini mojega območja posega. Ta podatek nam pride prav pri določitvi strank v postopku.

Prerezi

sl-king
Parcele v prerezu King.Prostor

Z ukazom PREREZ izrišemo prerez območja gradnje po poljubni liniji. V prerezu se nad linijo terena, stavbami in drugimi podatki prikaže vrstica s parcelami. Izrisani prerez je aktiven, saj lahko na parcelo v prerezu tudi kliknemo in se z desnim miškinim gumbom prestavimo na situacijo. Če nismo sigurni kje se nam je zgodil nek poseg v parcelo, ki je nismo pričakovali, nam ta možnost pomaga pri določitvi lokacije morebitnega problema.

Sewer+ bonus

sl-king
Parcele v Sewer+ vzdolžnem profilu

Uporabniki, ki King.Prostor uporabljamo kot del Sewer+ Pro, imamo na razpolago vse zgoraj naštete možnosti.

Ob tem lahko v Sewer+ podatke iz King.Prostor povežemo še direktno s kanali, ki jih načrtujemo. V lastnostih mreže nastavimo povezavo s King.Prostor in v prikazu vzdolžnega profila vključimo vrstice Parcele. Ob naslednjem izrisu vzdolžnega profila kanala bomo imeli v tabeli prikazane preseke s parcelami. Ta vrstica tabele je prav tako aktivna enako kot pri King.Prostor prerezih. To nam dovoljuje takojšen prehod med vzdolžnim profilom in situacijo, za parcelo, ki nas zanima. Pri premikanju kanalov v situaciji se samodejno osvežijo tudi parcele v vzdolžnem profilu.


Vabimo vas, da preizkusite tako King.Prostor, kot tudi Sewer+.