Vodni kataster - nova uradna evidenca

15.05.2018

Vodni kataster je uradna evidenca s področja upravljanja voda. Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) je vzpostavila vodni kataster in le tega javno objavila na začetku letošnjega leta. Vodni kataster na enem mestu združuje vse ključne zbirke podatkov s področja voda.

Spletni portal eVode

DRSV je 2016 postal izvršni organ za področje voda. Ena od nalog je vzpostavitev in vodenje vodnega katastra v skladu z novim Pravilnikom o vodnem katastru iz junija 2017.
DRSV je od Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) prevzel v upravljanje spletni portal eVode. Prav tako je prevzel obstoječe evidence s področja voda, ki so se vodile pri različnih institucijah. Evidence so vsebinsko prenovljene in vzpostavljen je vodni kataster. Vodni kataster je uradna evidenca oz. uradni popis zbirk podatkov s področja upravljanja z vodami in je javno objavljen na portalu eVode.

Podatke novega vodnega katastra lahko sedaj izrišemo tudi s King.Prostor.

Podatki vodnega katastra

sl-king
Vodno telo Ljubljanica, Moste-Podgrad

Vodni kataster vsebuje tako popis voda kot tudi vodnih objektov in naprav. Del vodnega katastra so zbirke podatkov o površinskih in podzemnih vodah, vodnih zemljiščih, varstvenih območjih in ogroženih območjih.

V King.Prostor mapi najdete 55 novih slojev vodnega katastra, ki so razdeljeni v 14 podmap:

 • Hidrografija;
 • Vodni območji, porečja in povodja;
 • Vodna telesa površinskih voda;
 • Referenčni odseki;
 • Kopalne vode;
 • Tipologija površinskih voda;
 • Vodna telesa podzemnih voda;
 • Vodna zemljišča;
 • Vodovarstvena območja;
 • Poplavna območja;
 • Opozorilna karta poplav;
 • Poplavna nevarnost (Integralna karta poplavne nevarnosti – iKPN; velja samo za območje veljavnosti rezultatov);
 • Razredi poplavne nevarnosti (Integralna karta razredov poplavne nevarnosti – iKRPN; velja samo za območje veljavnosti rezultatov);
 • Globine vode pri pretoku Q100 (Integralna karta globin pri Q100 – iKG100; velja samo za območje veljavnosti rezultatov).

Nov vodni kataster torej omogoča hiter dostop do vseh relevantnih podatkov o vodah in s tem učinkovitejše prostorsko načrtovanje. Posledično to pomeni krajše postopke s področja urejanja prostora in graditve objektov.