Območja pomembnega vpliva poplav

20.11.2019

Vodni kataster ima posodobljene podatke o Območjih pomembnega vpliva poplav. Nova območja pomembnega vpliva poplav so na voljo tudi v King.Prostor.

86 območij pomembnega vpliva poplav

sl-king
Območja pomembnega vpliva poplav

Ministrstvo za okolje in prostor je v juniju 2019 objavilo novo Predhodno oceno poplavne ogroženosti. V skladu z novo oceno je 7. novembra 2019 na spletnih straneh Vodnega katastra posodobljen sloj Območja pomembnega vpliva poplav.

Nova Predhodna ocena poplavne ogroženosti poleg informacij iz prve ocene, ki je bila objavljena leta 2011, vsebuje tudi:

 • nove evidence poplavnih dogodkov (za obdobje poplav po letu 2011);

 • nadgrajeno analizo maksimalnih pretokov v Sloveniji;

 • dodatne grafične predstavitve zabeleženih poplav v preteklosti;

 • preveritev vpliva podnebnih sprememb na karakteristike poplav;

 • preveritev in nadgradnjo določitve območij pomembnega vpliva poplav.

Na podlagi pripravljenega predloga posodobitve nabora območij pomembnega vpliva poplav in prejetih predlogov, komentarjev ter pripomb v okviru posvetovanja z javnostmi se je izoblikoval končni oz. posodobljen nabor 86 območij pomembnega vpliva poplav, ki vključuje:

 • 53 (od 61) obstoječih območij pomembnega vpliva poplav;
  Prostorska razsežnost 3 (od teh 53) območij se spremeni (OPVP Dobrova-Brezje pri Dobrovi se prostorsko spremeni in tudi preimenuje v OPVP Dobrova; OPVP Gameljne in OPVP Begunje na Gorenjskem pa se samo prostorsko spremenita). Seznam osmih območij, ki niso več na seznamu OPVP, glede na predhodnih 61 območij najdete na strani 77 v Predhodni oceni poplavne ogroženosti.

 • 21 novih oz. dodatnih območij pomembnega vpliva poplav, ki so bila predlagana v predlogu MOP na podlagi nove metodologije in novih podatkov;
  Seznam je na isti povezavi na strani 70.

 • 12 novih oz dodatnih območij pomembnega vpliva poplav, ki so bila predlagana s strani lokalnih skupnosti in DRSV v okviru posvetovanja z javnostmi.
  Seznam je na isti povezavi na strani 77.

EU poplavna direktiva

V Sloveniji so predpisi na področju ocenjevanja poplavne nevarnosti in obvladovanja poplavne ogroženosti izdelani in sprejeti v skladu z Direktivo 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti v nadaljevanju EU poplavna direktiva. Ta je prenesena v slovenski pravni red s predpisi s področja voda, predvsem z Uredbo o vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta zmanjševanja ogroženosti pred poplavami.

V prvi fazi izvajanja EU poplavne direktive je Slovenija pripravila Predhodno oceno poplavne ogroženosti leta 2011, določila 61 območij pomembnega vpliva poplav in zanje pripravila karte poplavne nevarnosti in karte poplavne ogroženosti. Ter pripravila Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti, veljaven za obdobje od 2017 do 2021.

V drugi fazi izvajanja direktive, v katero je Slovenija vstopila po letu 2016, je izvedena preveritev in posodobitev Predhodne ocene poplavne ogroženosti, kot je opisano zgoraj.

Zdaj sledi tudi posodobitev kart poplavne nevarnosti in poplavne ogroženosti, kar je napovedano do konca leta 2019, ob tem pa tudi priprava posodobitve Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti (do konca leta 2021).

Podatke o novih območjih pomembnega vpliva poplav lahko pregledate in izrišete v dwg s King.Prostor. King.Prostor bo sledil tudi ostalim napovedanim posodobitvam.