Vodna knjiga

20.08.2020

V Vodni knjigi se evidentirajo podeljene vodne pravice, ki vključujejo tudi evidentirane posebne rabe voda in izdana vodna soglasja. S King.Prostor lahko dobimo podatke iz Vodne knjige. Podatki se nahajajo v zavihku eVode in so razdeljeni v tri sloje. To so Koncesije za vse vrste rabe vode, Vodna dovoljenja za vse vrste rabe vode in Vodna soglasja. Vodno knjigo vodi Direkcija RS za vode.

Splošna in posebna raba voda

sl-king
Terme Čatež - koncesije, vodna dovoljenja in vodna soglasja

Z Zakonom o vodah je določena splošna in posebna raba voda. Splošna raba obsega zlasti rabo vodnega ali morskega dobra za pitje, kopanje, potapljanje, drsanje ali druge osebne potrebe, če takšna raba ne zahteva uporabe posebnih naprav ali zgraditve objekta in naprave. Posebna raba vode je raba, ki presega meje splošne rabe.

Za posebno rabo voda je treba pridobiti vodno pravico, ki je lahko vodno dovoljenje ali koncesija. V primerih, ko gre za zanemarljiv vpliv na vodni režim in stanje voda, zaradi količine odvzema ali načina obremenitve, se lahko posebna raba voda izvaja le na podlagi evidentiranja, brez pridobitve vodnega dovoljenja ali koncesije.

Vodna dovoljenja in Koncesije

sl-king
Terme Čatež - vodno dovoljenje za lastno oskrbo s pitno vodo

Zakon o vodah določa pogoje in način pridobitve vodnega dovoljenja ter pogoje in postopek sklepanja koncesijske pogodbe.

Med podatki o pridobljenih vodnih dovoljenjih so naslednje vrste rabe:

 • Dejavnost bazenskih kopališč;
 • EPRV Lastna oskrba s pitno vodo;
 • EPRV Pridobivanje toplote;
 • EPRV Zalivanje vrta;
 • Lastna oskrba s pitno vodo;
 • Morske ribe;
 • Namakanje kmetijskih in drugih površin;
 • Naravno kopališče z upravljavcem;
 • Oskrba s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba;
 • Plavajoče naprave;
 • Pristanišče in sidrišče, kadar je investitor oseba javnega prava;
 • Proizvodnja pijač, ko se voda rabi iz javnega vodovoda;
 • Tehnološki nameni – odvzem iz javnega vodovoda;
 • Voda za komercialne ribnike;
 • Voda za male hidroelektrarne;
 • Voda za mline in žage;
 • Voda za pridobivanje toplote;
 • Voda za tehnološke namene;
 • Voda za vzrejo vodnih organizmov;
 • Voda za zasneževanje smučišč.

Pri vodnih dovoljenjih, kjer je vrsta rabe: EPRV Lastna oskrba s pitno vodo, EPRV Pridobivanje toplote in EPRV Zalivanje vrta gre za evidentirano posebno rabo vode.

Med podatki o koncesijah pa so naslednje vrste rabe:

 • Kopališča, ko se rabi termalna, mineralna ali termomineralna voda;
 • Odvzem naplavin;
 • Ogrevanje;
 • Proizvodnja električne energije (HE z nazivno močjo do 10 MW);
 • Proizvodnja električne energije (HE z nazivno močjo nad 10 MW);
 • Proizvodnja pijač.

Vodna soglasja

Direkcija RS za vode je pristojni mnenjedajalec za vse vrste gradenj, ki lahko vplivajo na vodni režim in stanje voda. Del storitev Direkcije RS za vode je priprava projektnih pogojev, mnenj in soglasij. Tudi za gradnje, za katere ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, vendar pa lahko vplivajo na vodni režim in stanje voda, je treba pridobiti vodno soglasje. Izdana vodna soglasja se evidentirajo v Vodni knjigi.