Primeri King.Prostor

S King.Prostor lahko prikazujemo poljubne sklope prostorskih podatkov, glede na specifične zahteve projekta s katerim se ukvarjamo.
V primerih spodaj si lahko ogledate posnetke zaslona in izvorne DWG datoteke, ki so bile pripravljene s King.Prostor.

 

 

3D GJI infrastruktura

3D GJI objekti na Ulici 1. maja v Postojni. S King.Prostor lahko izrišemo GJI objekte ali 3D ali 2D. Prikazani so GJI objekti kanalizacijskega, vodovodnega, elektro, plinovodnega in toplovodnega omrežja ter elektronske komunikacije.

 

Parcele, stavbe, GJI po Topografskem ključu

Parcele, stavbe in GJI infrastruktura izrisana s stilizacijo v skladu s Topografskim ključem. Prikazane so parcele, stavbe in GJI na območju novozgrajenega Dečkovega naselja, kjer je letos odprta tudi nova Singenska ulica.

 

Kataster nepremičnin - stavbe

Prikaz stavbe Mestne občine Nova Gorica. Prikazana je stavba - podzemni tloris, stavba - nadzemni tloris, stavba - zemljišče pod stavbo in parcela, na kateri leži stavba. Vse iz katastra nepremičnin.

 

Kataster nepremičnin - parcele

Parcele iz katastra nepremičnin na območju bencinskega servisa v Solčavi. V info oknu so podatki o površini parcele, namenski in dejanski rabi, urejenosti parcele ter lastniku in upravljavcu. Naziv lastnika je prikazan, če je pravna oseba. Parcele se izrišejo glede na lstništvo, in sicer zelene parcele so državne ali občinske.

 

Zemljiško katastrski načrt - daljice

Na območju Tržaške ceste, Logatec so prikazane daljice iz zemljiško katastrskega načrta. Daljice oz. parcelne meje so izrisane glede na lokacijsko natančnost. Stanje podatkov 19. 3. 2020.

 

Aglomeracije 2019 - ID 5025 Grosuplje

Nove aglomeracije so v veljavi od 27. 12. 2019. Aglomeracije so se spremenile in preoblikovale. Prikazane so v različnih barvah glede na obremenitve.

 

Varovalni gozdovi in gozdnogospodarska območja

Gozdovi Slovenije, prikaz varovalnih gozdov in gozdnogospodarskih območij.

 

Območja pomembnega vpliva poplav

Prikaz podatkov iz vodnega katastra, in sicer porečij Save, Drave, Mure in povodij Soče in jadranskih rek, glavnih vodotokov in območij pomembnega vpliva poplav.

 

Plazovita območja

Plazovita območja so območja, kjer zaradi klimatskih in topografskih razlogov redno prihaja do pojava snežnih plazov.

 

Plazljiva območja

Plazljiva območja so območja, kjer je zaradi pojava vode in geološke sestave tal ogrožena stabilnost zemeljskih ali hribinskih sestojev.

 

Erozijska območja

Opozorilna karta erozij prikazuje območja, ki so stalno ali občasno pod vplivom površinske, globinske ali bočne erozije vode.

 

Piran, Punta v D48 in D96

Prikaz piranske Punte pred in po transformaciji javnih prostorskih podatkov iz D48 v D96 koordinatni sistem.

 

Ljubljanski grad v D48 in D96

Ljubljanski grad v D48 in D96 koordinatnem sistemu iz Zbirke topografskih podatkov, GURS.

 

Državno mejo smo že "premaknili" za približno 600 m na SZ

Prikaz odseka državne meje Slovenije z Avstrijo in Italijo v D48 in D96 koordinatnem sistemu.

 

Podrobna namenska raba prostora - izsek iz OPN Mestne občine Ljubljana

Prikaz iz zbirnega sloja podrobne namenske rabe prostora, ki je sestavljen iz veljavnih občinskih prostorskih načrtov.

 

Podrobni prostorski izvedbeni akti: OPPN, LN, OLN, ZN in UN

Območja podrobnih prostorskih izvedbenih aktov Mestne občine Novo mesto. Prikazani so že veljavni akti in akti v pripravi.

 

GJI elektronske komunikacije z dodatno stilizacijo

Izris GJI elektronskih komunikacij z dodatno stilizacijo po operaterju oz. lastniku, legi in vrsti omrežja. Prikazan je izsek območja v Vipavi.

 

GJI vodovodno omrežje z dodatno stilizacijo

Izris GJI vodovodnega omrežja z dodatno stilizacijo za hidrante, jaške in zasune. Prikazan je izsek območja na Vrhniki.

 

Več upravljavcev GJI vodov

V različnih barvah in dwg slojih prikazani GJI vodi glede na različne upravljavce.

 

Občina Bovec

Generalizirana podrobna namenska raba prostora iz prostorskih aktov Občine Bovec ter podatki iz upravnih aktov, ki se nanašajo na gradnjo iz zbirke podatkov Prostorskega informacijskega sistema, Ministrstva za okolje in prostor.

 

Ljubljanica, Moste - Podgrad

Vodno telo Ljubljanica Moste - Podgrad s prikazom razredov poplavne ogroženosti iz zbirke novega Vodnega katastra, Direkcije Republike Slovenije za vode.

 

Škofja Loka, Kidričeva cesta

Zemljiško katastrski prikaz, zemljiško katastrski načrt in urejene meje.

 

Republika Slovenija

Državna meja, občine, območja državnih prostorskih načrtov - veljavnih in v pripravi.

 

Medvode, seznam parcel za predvideni poseg

Kataster stavb, zemljiško katastrski prikaz, register nepremičnin, gospodarska javna infrastruktura, kulturna dediščina, tekoče vode in poplave.

 

Miklavž na Dravskem polju

Prostorske enote, pokritost tal in območja majhne, srednje in velike poplavne nevarnosti.

 

Ljubljana, Rimski zid na Mirju

Register nepremične kulturne dediščine, topografski podatki in gospodarska javna infrastruktura.

 

Koper staro mestno jedro

Gospodarska javna infrastruktura, stavbe in območje dosega 100-letnih poplav ARSO.

 

Dol pri Ljubljani

Stavbe in hidrografija iz zbirke topografskih podatkov, gospodarska javna infrastruktura in dejanska raba kmetijskih in gozdnih zemljišč.

 

King.Prostor interni strežnik v JP VOKA Snaga, Ljubljana

JP VOKA Snaga Ljubljana uporablja King.Prostor interno za prikaz lastnega katastra.

King.Prostor

en klik do Parcel, GJI, ARSO, RKD, GERK, ... v dwg


 

Kontakt

Za vprašanja in pomoč smo dosegljivi na telefonski številki +386 1 565 75 65 ali elektronski pošti info@kingprostor.si.