Parcele in GJI infrastruktura po Topografskem ključu

17.04.2023

Katastrske občine (KO), parcele, zemljišča pod stavbami (ZPS), daljice in dejansko rabo iz katastra nepremičnin ter sloje zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture (GJI) lahko v King.Prostor izrišemo v skladu z določili Topografskega ključa.

O katastru nepremičnin oz. o novih GURS parcelah in stavbah smo že pisali v blogih Nov kataster nepremičnin - parcele in Tlorisi stavb - nadzemni, podzemni, zemljišča pod stavbo.

Izberi DWG izris - ''Geodetski izris''

V King.Prostor ima vsak sloj svojo dwg stilizacijo izrisa, ki podatke oz. objekte izriše v različnih dwg slojih, z ustreznimi tipi linij, barvami, debelinami, šrafurami, blocki itd. Za določene sloje je pripravljenih več stilizacij izrisa, ki jih lahko na klik zamenjamo. Sloji katastra nepremičnin imajo tako poleg privzetega “Osnovnega izrisa” tudi “Geodetski izris”, ki je prilagojen zahtevam Topografskega ključa.

“Osnovni izris” za parcele je narejen glede na lastništvo parcele. Parcele v lasti Republike Slovenije in občin se rišejo z drugačno barvo polilinije, šrafure in teksta z oznako številke parcele. Parcelne meje oz. daljice se npr. izrišejo glede na natančnost določitve položaja. Manj natančne meje se rišejo z debelejšo linijo, ki ponazarja “nenatančnost”, v primerjavi z mejami z boljšo položajno natančnostjo.

Vsi sloji katastra nepremičnin pa imajo tudi dodatno stilizacijo, ki ustreza Topografskemu ključu.

sl-king
King.Prostor, Izberi DWG izris, Geodetski izris

Torej lahko izbiramo med “Osnovnim izrisom”, ki je začetni King.Prostor izris in izrisom “Geodetski izris”. Ko izberemo “Geodetski izris”, se sloji KO, parcele, ZPS, daljice in dejanska raba izrišejo v skladu s Topografskim ključem.

sl-king
Celje, Singenska ulica, Geodetski izris

Pri tem se upošteva urejenost parcele oz. dokončnost parcelne meje - daljice. Topografski ključ predvideva, da se meje, ki so dokončne, prikažejo z debelejšo linijo 0,3 mm v primerjavi z ostalimi, ki se izrišejo z debelino linije 0,2 mm.

Parcele se grafično prikazujejo kot poligoni. V sloju daljic pa so posamezne meje - daljice med lomnimi točkami. Podatek o urejenosti imajo v novem katastru nepremičnin tako parcele kot tudi daljice. Pri tem je parcela urejena, če so urejene vse meje oz. vse daljice te parcele.

Pri izrisu parcel se bodo torej urejene parcele izrisale s poligoni z linijo 0,3 mm in ostale 0,2 mm. Če želimo, da se vse urejene meje, tudi če parcela ni v celoti urejena, izrišejo z debelejšo linijo, tako kot Topografski ključ predvideva, pa uporabimo še podatke o daljicah. Tako bomo dobili celovito sliko o parcelah in parcelnih mejah.

Stilizacija izrisa GJI objektov

sl-king
Celje, Singenska ulica, Geodetski izris na Ortofoto

Za GJI sloje v King.Prostor lahko prav tako izberemo “Geodetski izris”. Zamenjavo izrisa lahko naredimo na posameznem sloju ali naenkrat na GJI mapi za vse včitane GJI sloje.

“Osnovni izris” GJI slojev je prilagojen pripravi zbirnega katastra komunalnih vodov, “Geodetski izris” pa ustreza zahtevam Topografskega ključa.

Skupaj je 67 GJI slojev različnih infrastruktur. Za 67 slojev je pripravljeno 246 različnih definicij izrisov, torej je glede na vrsto infrastrukture in na določen filter podatkov definiran cad sloj izrisa, tip linije, debelina linije, block, rotacija in velikost blocka, labela, tip teksta, položaj in rotacija teksta itd.

King.Prostor vsebuje skupaj 298 dwg blockov, od tega se 38 dwg blockov uporablja pri GJI “Osnovnem izrisu” in 30 blockov je namensko kreiranih glede na zahteve Topografskega ključa za GJI “Geodetski izris”.

Topografski ključ je pripravila Geodetska uprava v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu in je namenjen izdelavi in prikazu vsebine geodetskega načrta.


Prevzemite King.Prostor na povezavi Preizkusi King.Prostor in izrišite podatke katastra nepremičnin in GJI infrastrukture na izbranem območju.