Nov 3D Zbirni kataster GJI

02.11.2023

Geodetska uprava (GURS) je izvedla obsežno posodobitev Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture (GJI). Najpomembnejša sprememba je, da so GJI objekti zdaj 3D.

Podatki o vrsti in tipu objekta, o datumu in načinu snemanja, o upravljavcu ter identifikacijski podatki se za GJI objekte vodijo že od prej. Novost je podatek, ali je GJI objekt priključno mesto. Če je, se vpiše tudi stavba (EID_STAVBA), ki se priključuje na GJI objekt. Poleg tega so dodani še novi atributi, in sicer leto izgradnje, višinski datum ter datum zadnje spremembe.

Spremenjen je tudi dostop do GJI podatkov. Spremenjen je format in sestava datotek. Nov format za dostop do GJI je GeoPackage. Določeni opisni podatki se dobijo v csv datotekah, kot so priključno mesto in stavbe, upravljavci in izvajalci ter šifranti. Za oddajo GJI elaboratov sprememb pa je določen nov format GeoJson.

V King.Prostor dobimo vse podatke iz novega GJI, brez potrebe po odpiranju različnih datotek. GJI objekti se lahko izrišejo kot 3D ali pa 2D geometrije, oziroma prilagojeno zbirniku komunalnih vodov ali geodetskemu načrtu.

King.Prostor GJI omogoča izdelavo elaboratov sprememb v skladu z najnovejšimi predpisi in v novem formatu.

GJI prehod iz 2D v 3D

GJI objekti so prej bili 2D. Z koordinata je bila vpisana kot atribut. Za točkaste objekte je bil Z atribut del ostalih atributnih podatkov. Za linije in poligone so se ločeno vodili podatki o višinah. To so bili točkasti objekti, definirani na lomnih točkah linij in poligonov, z Z atributom.

sl-king
Postojna, Ulica 1. maja, GJI stari podatki

GJI 3D geometrija objektov je nastala iz koordinat 2D geometrij, ki jim je kot Z koordinata pridružena višina iz atributnih podatkov. Točkam ter lomnim točkam linij in poligonov, ki niso imele podatka o višini, je določena Z koordinata -99.

Podatki o višinah se v GJI redno zbirajo od 1.5.2017. Takrat je GURS določil, da je v GJI elaboratu sprememb za novozgrajene objekte višina obvezen podatek. V nadaljevanju je stanje podatkov o višinah za nekatere GJI infrastrukture. Prikazani so podatki za linijske objekte oz. vode za območje cele Slovenije na dan 21.10.2023:

  • Kanalizacija: skupaj je 516.245 vodov, podatek o višini ima 340.189;

  • Vodovod: skupaj je 871.069 vodov, podatek o višini ima 455.244;

  • Zemeljski plin: skupaj je 336.778 vodov, podatek o višini ima 295.084;

  • Toplotna energija: skupaj je 59.513 vodov, podatek o višini ima 35.971;

  • Električna energija: skupaj je 1.033.256 vodov, podatek o višini ima 526.269;

  • Elektronske komunikacije: skupaj je 2.086.640 vodov, podatek o višini ima 710.926.

Procentualno največ podatkov o višini ima zemeljski plin (88 %) in najmanj elektronske komunikacije (34 %).

''Izberi dwg izris'' - 2D, 2D z višinami, 3D

sl-king
Postojna, Ulica 1. maja, GJI novi podatki - 3D izris

S King.Prostor lahko GJI omrežja izrišemo in prikažemo na različne načine. Pisali smo že o različnih stilizacijah izrisa za King.Prostor sloje v blogu Parcele in GJI infrastruktura po Topografskem ključu.

Za nov GJI so omogočene nove stilizacije izrisa, in sicer 2D - zbirnik, 2D - z višinami na lomnih točkah, 2D - geodetski ter 3D izris.

3D izris je izris 3D GJI objektov, kot se zdaj vodijo v zbirnem katastru.

sl-king
Postojna, Ulica 1. maja, GJI novi podatki - 2D izris

V King.Prostor je dodatno omogočen 2D izris. 2D izris v dwg omogoča, da se linije in poligoni izrišejo z ustreznim tipom linije. Lahko se izbere med izrisom, ki ustreza običajnemu prikazu zbirnika komunalnih vodov ali pa geodetskim izrisom, ki je v skladu s Topografskim ključem.

Prav tako je omogočen 2D izris s prikazom višin na lomnih točkah. Izriše se 2D GJI objekt in na lomnih točkah se izrišejo bloki z labelo, ki je Z koordinata lomne točke.

GJI opisni podatki, dolžine, datum zadnje spremembe

sl-king
Postojna, Ulica 1. maja, GJI novi podatki - atributi

V King.Prostor so GJI podatki povezani tako z opisnimi podatki, ki se vodijo v ločenih csv datotekah, to so podatki o priključnem mestu in stavbah ter podatki o upravljavcu in izvajalcu, kot tudi z vrednostmi iz GJI šifrantov.

Linijski GJI objekti imajo v King.Prostor dodaten atribut, in sicer dolžino, ki se izračuna iz geometrije objekta.

S King.Prostor lahko enostavno naredimo poizvedbo npr. kakšna je dolžina kanalizacijskih vodov na izbranem območju. Z dvojnim klikom na sloj Kanal se odpre tabela z atributi. V dwg risbi izberemo kanalizacijske vode. Potem v tabeli sloja izberemo filter “Selected in dwg”. Na ta način bodo v tabeli ostali prikazani le izbrani vodi. Podatke iz tabele lahko preprosto s “ctrl a”, “ctrl c” in “ctrl p” prilepimo v Excel ali Google tabelo in seštejemo dolžine.

Izbor kanalizacijskih vodov v dwg si lahko olajšamo, tako da pri ukazu “Izriši v dwg” v ukazni vrstici izberemo možnost “preSecisce”. To nam omogoča, da izrišemo kanalizacijske vode na izbranem območju. Za območje lahko izberemo en ali več poligonov. Tako dobimo v dwg izrisane le kanalizacijske vode na območju, ki nas zanima in lahko izberemo kar vse izrisane vode.

Pomembna informacija za uporabnike je zagotovo tudi datum zadnje spremembe. Prej je bil dostopen podatek o datumu elaborata, ki je pomenil datum oddaje GJI elaborata sprememb. Zdaj pa je dostopen podatek o zadnji spremembi, torej datum zadnjega vpisa spremembe v GJI evidenco.

Varovalni pas GJI infrastrukture

sl-king
Postojna, Ulica 1. maja, GJI novi podatki - varovalni pas

King.Prostor omogoča izris varovalnih pasov za določene GJI infrastrukture. Lahko se izrišejo tudi za nove GJI podatke. Varovalni pasovi niso del javno dostopnih evidenc. V King.Prostor so varovalni pasovi dodatno izračunani in so kot taki informativne narave.

Varovalni pasovi so izračunani za GJI infrastrukturo: Ceste, Železnice, Električno energijo, Zemeljski plin, Toplotno energijo, Vodovod, Kanalizacijo in Elektronske komunikacije.

O varovalnih pasovih in načinu določitve smo pisali v blogu Varovalni pas gospodarske javne infrastrukture.

GJI elaborat sprememb

King.Prostor še naprej omogoča pripravo GJI elaboratov sprememb. GJI elaborat sprememb se po novem avtomatsko izvozi v GeoJson format, ki je v skladu z novimi GURS zahtevami. Prav tako je omogočena priprava novih elaboratov sprememb matične številke upravljavca in/ali izvajalca GJS.

King.Prostor omogoča pregled in kontrolo GJI elaborata sprememb. Tudi nov format elaborata sprememb lahko s “povleci in spusti” včitamo v King.Prostor.

Več o novih GJI elaboratih sprememb v prihajajočem blogu.

GURS dostop do GJI podatkov

sl-king
GURS, Javni geodetski podatki

GURS je z 29.5.2023 na novem portalu Javni geodetski podatki omogočil dostop do prenovljenih GJI podatkov. Podatki se na portalu osvežujejo tedensko in prav tako tudi v King.Prostor. V King.Prostor so tako dostopni redno osveženi novi GJI podatki. So pa dostopni tudi še stari GJI podatki, ki imajo veljavnost 1.1.2023 in bodo kmalu ukinjeni.


Prevzemite King.Prostor na povezavi Preizkusi King.Prostor in izrišite nove GJI podatke.