Aglomeracije 2019

05.02.2020

V veljavi so novi podatki o aglomeracijah oz. območjih poselitve, kjer se komunalna odpadna voda zbira in odvaja v kanalizacijskih sistemih. Aglomeracije so se spremenile in preoblikovale, tako da so območja poselitve zdaj rezdeljena na 1.533 aglomeracij za razliko od prej, ko je bilo definiranih 2.232 aglomeracij. Aglomeracije 2019 so tudi v King.Prostor.

Prejšnje in nove aglomeracije

sl-king
Aglomeracija ID 5025 Grosuplje (10.965 PE)

Nove aglomeracije so prilagojene novim merilom pri določitvi aglomeracij, spremembam trenda rasti prebivalstva in geografskim značilnostim. Od leta 2008 do konca leta 2018 se je število stalnih prebivalcev, ki živijo v aglomeracijah, znižalo. Več aglomeracij se je združilo, nekaj razdružilo, nekaj pa je novih.

Sprememba Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode je v veljavi od 27. 12. 2019. V skladu s to Uredbo je bilo pri določitvi aglomeracij upoštevano:

 • št. stalno prijavljenih prebivalcev, pri čemer en stalno prijavljeni prebivalec predstavlja en populacijski ekvivalent - PE;

 • prisotnost stavb z določeno klasifikacijsko številko;

 • generalizirana namenska raba iz občinskih prostorskih aktov;

 • prisotnost obstoječe javne infrastrukture;

 • meje območij posameznega izvajalca javne službe za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.

Med novimi aglomeracijami je 1.410 aglomeracij z obremenitvijo manjšo od 2.000 PE in 123 z obremenitvijo enako ali večjo od 2.000 PE. Od teh 123 aglomeracij je 112 takih, ki so obstajale že v prejšnji določitvi aglomeracij, 11 aglomeracij pa je novih. Zaradi združitve aglomeracij je nastalo 8 novih aglomeracij, dodatne 3 pa so nastale zaradi povečanja skupne obremenitve.

Zaradi združitve so nastale aglomeracije Čenturska dolina, Sv. Anton, Stari trg pri Ložu, Zabukovica, Prihova, Šentilj - Mislinja, Morje. Zaradi povečanja obremenitve pa so se v ta razred vpisale tudi Zaboršt pri Dolu, Ruše oz. po novem Gmajna in Bovec.

Med 112 aglomeracijami so nekatere tudi spremenile razred obremenitve. Aglomeracije Grosuplje, Žapuže in Polzela imajo povečano obremenitev nad 10.000 PE predvsem zaradi združitve. Nad 15.000 PE pa imata povečani obremenitvi aglomeraciji Kočevje in Mengeš. Nasprotno ima aglomeracija Murska Sobota znižano obremenitev iz 15.467 PE na 12.645 PE, podobno, iz 10.215 PE na 9.335 PE pa aglomeracija Litija - Šmartno.

Podatki o posamezni aglomeraciji

sl-king
Aglomeracije za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode - 2019

Podatki o aglomeracijah in njihovi legi so del informacijskega sistema okolja. Atributni podatki o aglomeracijah vključujejo:

 • AGLO_ID in AGLO_IME - identifikacijska številka in naziv aglomeracije;

 • X, Y koordinate centroida aglomeracije;

 • PE_S - obremenitev aglomeracije zaradi stalno prijavljenega prebivalstva;

 • PE_Z - obremenitev aglomeracije zaradi začasno prijavljenega prebivalstva;

 • PE_DEJAV - dodatno obremenitev aglomeracije zaradi komunalne odpadne vode zaradi izvajanja gospodarske ali druge dejavnosti;

 • PE_POSST - dodatno obremenitev aglomeracije zaradi biološko razgradljive industrijske odpadne vode;

 • PE_STAT - statistično določeno dodatno obremenitev aglomeracije, ki se določi, kadar ni podatkov za posamezno stavbo za določitev dodatne obremenitve;

 • PE_SKUPAJ - skupno obremenitev aglomeracije;

 • STB - prisotnost in število stavb;

 • POV_HA - površino shematsko prikazane aglomeracije, izraženo v ha;

 • PEHA_SKUP - povprečno gostoto obremenitve v aglomeraciji v PE/ha;

 • začetek veljave;

 • ime sestavljene aglomeracije;

 • opombe.

S King.Prostor lahko dobite podatke o aglomeracijah kar v dwg in jih kombinirate s podatki o parcelah, stavbah, naslovih, GJI podatki o kanalizacijski infrastrukturi…