Priprava GJI elaborata v treh korakih

19.12.2023

Iz geodetskega posnetka, projekta izvedenega stanja ali lastnega katastra uvozimo podatke, jih primerjamo z obstoječim stanjem ter izvedemo kontrole in pripravimo GJI elaborat za oddajo na Geodetsko upravo Republike Slovenije (GURS). S King.GJI lahko naredimo elaborate spremembe omrežja in/ali elaborate spremembe matične številke za vse vrste GJI infrastrukture.

GJI elabrote izdelujemo in hranimo tudi v King.Cloud oblačni infrastrukturi, kar nam omogoča optimizacijo dela pri večjem številu elaboratov ali uporabnikov.

GURS je izvedel prenovo Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture (GJI). To je prineslo spremembe v dostopu do GJI podatkov kot tudi v načinu vpisa podatkvo v GJI evidenco. Več informacij o dostopu do GJI podatkov je na voljo na našem blogu Nov 3D Zbirni kataster GJI. King.GJI omogoča izdelavo elaboratov sprememb v skladu z najnovejšimi predpisi in v novem formatu.

Uvozimo podatke iz posnetka, projekta ali lastnega katastra

sl-king
Kreiraj traso iz 2D, 3D točk ali polilinije

S King.GJI zelo enostavno kreiramo GJI objekte. Predvsem pa omogoča, da izrabimo različne vire podatkov. Podatke lahko pridobimo iz 2D DWG risb, kjer so višine navedene le v atributu blocka, ali pa iz 3D DWG risb. King.GJI poleg tega omogoča neposredno ustvarjanje GJI objektov iz tekstualne datoteke točk, ki so bile zajete na terenu. Prav tako lahko uvozimo podatke iz drugih virov, kot so SHP datoteke.

sl-king
Vnos atributov in izbira iz GJI šifrantov

Pri pripravi GJI elaborata sprememb v skladu z novim izmenjevalnim formatom je pogoj, da je geometrija zapisana v 3D obliki. S King.GJI se ta zahteva avtomatsko izpolni, tudi če so vhodni podatki 2D in je višina navedena zgolj kot atribut. V primeru, da na določeni lomni točki manjka podatek o višini, je omogočeno, da se avtomatsko določi s pomočjo interpolacije med sosednjimi lomnimi točkami.

King.GJI zagotavlja, da so ustvarjene linije in poligoni geometrijsko pravilni. Poskrbi na primer, da so linije brez podvojenih lomnih točk in da so poligoni pravilno zaključeni.

Pri vnosu podatkov so na voljo ažurni GJI šifranti, pri čemer so atributi in šifranti prilagojeni posameznim vrstam infrastrukture.

Primerjava z obstoječim stanjem

sl-king
Kreiraj GJI mapo sprememb

Prednost uporabe King.GJI pri pripravi GJI elaborata se odraža tudi v enostavnem dostopu do obstoječih prostorskih podatkov. Prostorske enote, naslovi, GJI, stavbe, parcele in ortofoto podloge prispevajo k preglednosti in olajšajo vnos podatkov.

S King.GJI lahko tudi spreminjamo obstoječe GJI podatke. Za potrebe novega priključka lahko npr. delimo obstoječi vod. Delitev King.GJI izvede v skladu z zahtevami GJI evidence. Spremenjene obstoječe objekte skupaj z novo kreiranimi objekti uporabimo pri pripravi elaborata.

Nova struktura podatkov za GJI objekte vsebuje nekaj novih atributov, med drugim priključno mesto in stavbe EID. Ta dva nova atributa sta predvidena za točke in poligone. Objekt lahko ni priključno mesto, je priključno mesto ali pa je priključno mesto za stavbo/e. V primeru, da je objekt priključno mesto za stavbo/e, King.GJI omogoča, da se avtomatsko prepiše stavba EID podatek iz katastra nepremičnin.

Nedvomno bistvena prednost priprave GJI elaborata s King.GJI je, da primerjavo novega in obstoječega stanja izvedemo zgolj na en klik. Tip spremembe se pri tem določi samodejno. King.GJI avtomatsko preveri spremembe obstoječih podatkov. Pri tem preveri tudi spremembo matične številke upravljavca in/ali izvajalca gospodarske javne službe (GJS). King.GJI omogoča prikaz sprememb, tako da se različno izrišejo novi objekti, spremenjeni objekti, objekti, ki imajo spremenjeno matično številko, brisani objekti ter obstoječi objekti, ki med pripravo elaborata niso bili spremenjeni.

Kontrola elaborata in oddaja na GURS

sl-king
Kontrole GJI elaborata

Ko so definirane spremembe glede na obstoječe stanje, lahko pripravimo elaborat.

Pred oddajo na GURS izvedemo še kontrole elaborata. S pomočjo King.GJI lahko na klik zaženemo kontrole, ki so enake tistim, ki se izvajajo pri pregledu elaborata pred vpisom v GJI evidenco. Kontrole nam jasno pokažejo morebitne napake, kot je na primer objekt z manjkajočim obveznim atributom, ter omogočajo enostavno identifikacijo in popravek napak.

Ko je tabela s kontrolami prazna, je elaborat pripravljen za oddajo na GURS.

sl-king
Pripravi GJI elaborat

King.GJI avtomatsko pripravi elaborat v skladu z novimi zahtevami. Pripravi GeoJSON datoteke za točke, linije in poligone ter JSON datoteke za udeležence, upravljavce in izvajalce, tako kot je definirano v zadnjem izmenjevalnem formatu. Trenutno to pomeni Izmenjevalni format verzija 1.5.1, ki je bil nazadnje dopolnjen 24.7.2023. Za Elektronske komunikacije (EK) pa King.GJI dodatno izvozi JSON datoteke za cevi, kable in vode, o čemer si lahko preberete več v naslednjem blogu o GJI elaboratu sprememb za EK.

King.GJI objekte, ki imajo spremembo matične številke, samodejno izvozi v elaborat spremembe matične. V primeru, da spremembe vključujejo več različnih upravljavcev, King.GJI samodejno izvozi objekte v ločene elaborate glede na matične številke upravljavcev.


Preizkusite King.GJI in izkoristite 30-dnevno brezplačno testno obdobje za pripravo GJI elaborata sprememb, ki ga želite čim prej oddati na GURS.