Nov sloj skupne dejanske rabe zemljišč

24.04.2020

GURS je v sklopu evidenc Zemljiškega katastra objavil nov sloj podatkov, in sicer Skupni sloj dejanske rabe zemljišč. Podatki o kmetijskih in gozdnih zemljiščih, vodnih zemljiščih, zemljiščih javne cestne in javne železniške infrastrukture, poseljenih zemljiščih, tlorisih stavb in neplodnih zemljiščih druge rabe so zbrani v enem sloj. Skupni sloj dejanske rabe zemljišč je dostopen tudi v King.Prostor.

Skupni sloj dejanske rabe zemljišč

sl-king
Cerkniško jezero, ZK SSDR

Skupni sloj dejanske rabe zemljišč Geodetska uprava oblikuje iz podatkov, ki jih posredujejo upravljavci posameznih evidenc dejanske rabe zemljišč in sicer:

  • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - kmetijska in gozdna zemljišča;
  • Direkcija za vode - vodna zemljišča;
  • Direkcija za infrastrukturo - zemljišča cestne in železniške infrastrukture;
  • Ministrstvo za okolje in prostor - poseljena zemljišča;
  • Geodetska uprava - tlorisi stavb;
  • Nedoločen upravljavec - druga raba neplodnih zemljišč.

Določene matične evidence dejanske rabe zemljišč se vodijo že dlje časa, nekatere evidence pa so nove.

Dejanska raba kmetijskih in gozdnih zemljišč ter dejanska raba vodnih zemljišč se vodita že dlje časa. Ti podatki so dostopni tudi v King.Prostor. To so sloji RABA v delu podatkov RABA, GERK - Ministrstva za kmetijstvo, gozdove in prehrano ter trije sloji Vodnih zemljišč v delu King.Prostor podatkov eVode - Vodni kataster.

Tlorisi stavb so del GURS evidence Katastra stavb, ki je tudi del King.Prostor podatkov.

Poseljena zemljišča so del Evidence stavbnih zemljišč, Ministrstva za okolje in prostor. To je nova evidenca in je še v fazi zbiranja podatkov. Trenutno poteka masovni zajem poseljenih zemljišč, ki bo predvidoma trajal do sredine leta 2021. Iz tega razloga so v Skupnem sloju dejanskih rab območja poseljenih zemljišč za nekatere občine že vidna, za druge pa še ne..

Dejanska raba zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture je prav tako nova evidenca, ki jo zbira in vodi Direkcija za infrastrukturo. Podatki se še zbirajo in so zato nepopolni za zemljišča javne železniške infrastrukture in za zemljišča občinskih javnih cest.

Posamezne in prekrivajoče dejanske rabe zemljišč

sl-king
Podatki Skupnega sloja dejanske rabe zemljišč

Skupni sloj dejanske rabe zemljišč vsebuje zbirne podatke o različnih območjih dejanske rabe.
Na območjih, kjer se različne dejanske rabe prekrivajo, je označeno več hkratnih dejanskih rab. Tako kot primer na sliki, ki ima označeni 2 vrsti dejanske rabe.
Skupni sloj vsebuje še atribut skupna šifra dejanske rabe, kjer so naštete vse rabe, ločene s piko. Podana je tudi natančnost določitve meje posameznega območja.

Podatki o dejanski rabi zemljišč na posamezni parceli

sl-king
Dejanska raba zemljišča na parceli

Torej, skupni sloj dejanske rabe zemljišč je presek območij rabe med seboj, ni pa presek območij rabe s parcelami.
Dejanska raba posamezne parcele se še vedno vodi kot atributni podatek v Registru nepremičnin.
Novo je, da se za vsako parcelo v atributnih podatkih vodijo vse različne dejanske rabe ter delež površine parcele z določeno vrsto dejanske rabe.
Glede na to, da so v skupnem sloju dejanskih rab zemljišča ločena na območja posamezne rabe in območja prekrivajočih rab, je podobno tudi pri parcelah. Parcela ima lahko eno ali več posameznih rab in/ali eno ali več prekrivajočih rab.
V King.Prostor smo, tako kot ostale atributne podatke o parceli iz Registra nepremičnin, tudi nove podatke o dejanski rabi povezali s parcelami. V zemljiško katastrskem prikazu ZKP in zemljiško katastrskem načrtu ZKN za parcele so v atributu SKUPNA DEJANSKA RABA naštete dejanske rabe in deleži površine parcele z določeno rabo.


Preizkusite King.Prostor in preverite nov GURS-ov sloj Skupne rabe zemljišč kar v dwg.