Izboljšave zemljiškega katastra in seznam parcel za območje posega

21.09.2020

Število parcel, zapisanih v zemljiškokatastrskem načrtu, se znatno veča. V dveh letih se je povečalo za skoraj 3 milijone parcel. Zemljiškokatastrski načrt postaja zvezni sloj podatkov o parcelah za celo Slovenijo, zemljiškokatastrski prikaz pa se bo sčasoma nehal vzdrževati.

Lokacijska izboljšava grafičnega dela zemljiškega katastra

sl-king
ZKP, ZKN izsek prikaza parcel na območju občine Ormož, KO Hum

Zemljiški kataster ima dva grafična prikaza parcel in sicer zemljiškokatastrski prikaz (ZKP) in zemljiškokatastrski načrt (ZKN). O razlikah med zveznim ZKP in nezveznim ZKN prikazom parcel smo že pisali v članku Stopnja zaupanja v podatke o legi in obliki parcele.

ZKP je septembra 2018 vseboval nekaj čez 5.675.000, ZKN pa nekaj čez 2.445.000 parcel na območju cele Slovenije. Danes ZKP vsebuje nekaj čez 5.725.000 parcel, ZKN pa nekaj čez 5.440.000 parcel.
Razlog za tako povečano število parcel v ZKN prikazu je projekt Lokacijske izboljšave grafičnih podatkov zemljiškega katastra, ki ga izvaja Geodetska uprava od začetka leta 2018.

Lokacijske izboljšave se izvajajo na območju cele Slovenije in temeljijo na uporabi obstoječih podatkov že izvedenih geodetskih meritev v preteklosti, dodatni določitvi in izmeri točk na terenu ter določitvi veznih točk z interpretacijo analitičnega senčenja podatkov laserskega skeniranja in državnega ortofota.

Z lokacijsko izboljšavo se ZKP sloj ne spreminja, ZKN pa se dopolni z izboljšanimi podatki iz ZKP sloja. Izboljšani podatki o položaju lomnih točk zemljiških parcel ZKP se evidentirajo kot ZK-točke in izboljšan položaj parcele postane del ZKN. Tako postopoma ZKN postaja zvezni sloj prikaza parcel.

Lokacijske izboljšave ne segajo v lastniške in stvarnopravne pravice in ne spreminjajo uradne podatke o površinah parcel. Del lokacijskih izboljšav ni meritev in vpis objekov, ki še niso vpisani v zemljiški kataster. Z lokacijsko izboljšavo pa so se lahko spremenili podatki o vrsti in deležu dejanske rabe na parceli, vrednost bonitetnih točk zemljišč, vrednost nepremičnine in preračun katastrskega dohodka na parceli.

Seznam parcel za izbrano območje posega

sl-king
ZKN povezan s podatki o rabi in lastništvu parcele

Kako do poročila o parcelah za območje posega smo že pisali. Novost v King.Prostor je to, da zdaj lahko poročilo o parcelah za izbrano območje posega izdelamo ne samo nad ZKP slojem, ampak tudi nad ZKN slojem. Tako kot ZKP podatki, so tudi ZKN podatki v King.Prostor povezani s podatki iz Registra nepremičnin. Pri prikazu podatkov o parceli so podatkom iz ZKN dodani še podatki o površini parcele, o dejanski in namenski rabi ter o lastniku in upravljavcu parcele. Seznam parcel, ki sekajo naše izbrano območje posega, v King.Prostor dobimo na klik. Poročilo vsebuje tudi dolžino in/ali površino presečišča parcel in izbranega območja.

Prenova nepremičninskih evidenc

Projekt Lokacijska izboljšava grafičnega dela zemljiškega katastra se izvaja v sklopu Programa projektov eProstor. O Programu projektov eProstor smo že pisali v članku Namenska raba prostora iz občinskih prostorskih aktov. O tem bomo še pisali, ker se približuje leto 2021, ko se projekti programa zaključujejo in smo vse bližje novemu načinu elektronskega poslovanja pri pripravi prostorskih planov (ePlan) in graditvi objektov (eGraditev). Program predvideva informacijsko prenovo nepremičninskih evidenc.

Vzporedno poteka tudi priprava novega Zakona o katastru nepremičnin. Več v naslednjih blogih. So pa ZKN podatki, tisti lokacijski podatki o parcelah, ki bodo migrirani v nov prihajajoči kataster nepremičnin.