Pregledne karte različnih zbirk podatkov na primeru Velenjskega in Šoštanjskega jezera

30.06.2020

Mestna občina Velenje je 4. februarja 2020 sprejela OPN - občinski prostorski načrt. OPN Mestne občine Velenje je tako stopil v veljavo 13. februarja 2020. S King.Prostor dobite podatke iz občinskega prostorskega načrta kot tudi ostale prostorske podatke. V nadaljevanju je prikazan Ortofoto, Zemljiški kataster, eVode in tudi ARSO teren na primeru Velenjskega in Šoštanjskega jezera.

Podatki iz občinskih prostorskih načrtov

sl-king
Velenjsko in Šoštanjsko jezero - podrobna namenska raba

Izvleček prostorskih podatkov iz občinskih prostorskih aktov omogoča Ministrstvo za okolje in prostor. Več o tem smo pisali na blogu Občinski prostorski akti na enem mestu za celo Slovenijo. Podatki so po sprejetju OPN Mestne občine Velenje bili osveženi in so dostopni v King.Prostor.

Vodna zemljišča

sl-king
Velenjsko in Šoštanjsko jezero - Vodna zemljišča

Kataster eVode je 18.6.2020 osvežil podatke za vodna zemljišča. Podatki vodnih zemljišč se vodijo v treh slojih: Vodna zemljišča tekočih celinskih voda, Vodna zemljišča stoječih celinskih voda in Vodna zemljišča morja. Podatki katastra eVode so do zdaj bili dostopni le v D48 koordinatnem sistemu. Podatki o vodnih zemljiščih so prvi podatki zbirke eVoda, ki so omogočeni tudi v D96 koordinatnem sistemu. V King.Prostor so Vodna zemljišča tako osvežena v D96 in v D48 mapi.

Skupna dejanska raba zemljišč

sl-king
Velenjsko in Šoštanjsko jezero - skupna dejanska raba

Skupni sloj dejanske rabe zemljišč je nov sloj GURS zbirke podatkov Zemljiškega katastra o katerem smo tudi že pisali na blogu Nov sloj skupne dejanske rabe zemljišč. Vodna zemljišča so en od vhodnih podatkov pri nastajanju skupnega sloja dejanske rabe zemljišč. V skupnem sloju dejanske rabe lahko vidimo kombinacijo rab. Lahko vidimo, če ima zemljišče, ki je sicer del vodnega zemljišča, določeno še katero izmed drugih dejanskih rab, kot so gozd, cesta, kmetijsko zemljišče…

Ortofoto

sl-king
Velenjsko in Šoštanjsko jezero - GURS orotofoto

S King.Prostor Pro lahko na klik dobimo GURS ortofoto podloge. Ortofoto podloge so dostopne v D96 in D48 koordinatnem sistemu. Dostopne su tako GURS DOF050 in DOF025 podloge. Izberemo le območje in King.Prostor Pro uvozi potrebne ortofoto podloge ter jih kot zunanje reference prikaže v dwg risbi.

King.Prostor plastnice

sl-king
Velenjsko in Šoštanjsko jezero - plastnice iz ARSO terenskih podatkov

S King.Prostor Pro imamo tudi dostop do ARSO Lidar terenskih podatkov. King.Prostor Pro omogoča, da ARSO Lidar podatke uporabimo za izris plastnic terena, kot je prikazano na sliki. Izberemo le območje in ekvidistanco, ostalo naredi King.Prostor.

Parcele in javno dobro

sl-king
Velenjsko in Šoštanjsko jezero - ZKP parcele, javno dobro

Ne glede na vrsto projekta so podatki o parcelah nepogrešljivi. O parceleh smo že veliko pisali. Mogoče če izpostavimo enega izmed blogov Kako do poročila o parcelah za območje posega?. Podatki o parcelah iz zemljiškega katastra so v King.Prostor povezani s podatki o parcelah iz Registra nepremičnin. Tako parcele v King.Prostor dobijo podatek o lastnikih, ki so pravne osebe. Prikaz javnega dobra pa je v King.Prostor omogočen prav preko tega podatka o lastnikih.

King.Prostor

sl-king
Velenjsko in Šoštanjsko jezero - Vodna zemljišča in ZKP parcele

Pri načrtovanju je podobno kot v tem blogu. Potrebujemo podatke iz občinskih prostorskih načrtov, vodnega katastra, zemljiškega katastra, GURS ortofoto podlog, ARSO Lidar podatkov in mnoge druge. S King.Prostor pa vse te podatke dobimo z eno prijavo na enem mestu na klik za izbrano območje izrisano v naši dwg risbi. Prikaze pa lahko kombiniramo v različne pregledne karte glede na potrebe načrta.