Kako do poročila o parcelah za območje posega?

09.03.2018

Priprava seznama parcel pri izdelavi prostorske ali projektne dokumentacije je lahko mukotrpno delo. V seznamu ne smejo manjkati parcele, vsebovati mora podatke o skupni površini parcele, površini parcele, ki jo zaseda območje posega, rabi, lastniku, deležu lastništva. Če pride do spremembe v projektu, je potrebno izdelati nov seznam. Parcele je potrebno nazorno prikazati.

Informativni seznam parcel iz ZKP

V King.Prostor enostavno dobimo informativni seznam parcel, ki se izdela iz zemljiško katastrskega prikaza. Uporablja se pri pripravi idejne zasnove, študije variant, vloge za projektne pogoje, idejnega projekta, torej tiste dokumentacije, za katero ni potrebno izdelati geodetskega načrta.

Seznam vsebuje katastrsko občino, številko parcele, površino parcele, dejansko in namensko rabo, matično številko, naziv in naslov lastnikov, delež lastništva ter izračun dolžin in površin, s katerim območje posega bremeni parcele, po katerih poteka. Seznam je urejen po katastrskih občinah in številkah parcel.

Izbira območja posega

sl-king
Partizanska, Maribor, izbira območja posega

Z ukazom ZKP izberemo polilinijo in širino območja, ki želimo, da se upošteva pri izračunu površine posega. Seznam parcel se prikaže v ukazni vrstici in ga lahko prilepimo v Excel tabelo.
Ko izberemo polilinijo, ki določa zaprto območje posega, dobimo seznam parcel območja. V seznamu dobimo površino in obseg presečišč.
Če izberemo polilinijo, ki določa linijski objekt, dobimo seznam parcel z dolžino, s katero polilinija seka parcele. V kolikor določimo še širino posega, dobimo poleg dolžine tudi površino in obseg presečišč.

Prikaz parcel za izbrano območje posega

sl-king
Partizanska, Maribor, parcele za območje posega

Po izvedbi ukaza ZKP, parcele, preko katerih poteka območje posega, ostanejo izbrane. Izbranim parcelam lahko zamenjamo barvo ali tip šrafure.
V tabeli ZKP sloja lahko uporabimo filter “Selected in dwg”. Na ta način lahko seznam parcel dodatno analiziramo, filtriramo po katastrski občini, rabi, lastniku in izvozimo v .dwg ali .shp datoteki.