Kataster stavb, Zemljiški kataster in Register nepremičnin

08.03.2018

Podatki iz katastra stavb, zemljiškega katastra in registra nepremičnin, ki jih vodi Geodetska uprava RS, so sedaj dostopni v King.Prostor.

sl-king
Hotel Lev, Ljubljana, kataster stavb

Kataster stavb je temeljna evidenca podatkov o stavbah in delih stavb. King.Prostor ponuja izris javno dostopnih podatkov iz katastra stavb. Grafični podatki stavb so povezani z atributivnimi podatki, kot so karakteristične višine, število etaž, dejanska raba.

Zemljiški kataster je uradna evidenca zemljiških parcel. King.Prostor iz evidence Zemljiškega katastra ponuja izris Katastrskih občin in Zemljiško katastrski prikaz (ZKP). ZKP je zvezni prikaz parcel celotne Slovenije. ZKP podatki so v King.Prostor povezani z atributivnimi podatki registra nepremičnin.

Register nepremičnin je večnamenska zbirka podatkov o nepremičninah na območju Republike Slovenije, ki se vodi zaradi zagotavljanja podatkov, ki odražajo dejansko stanje nepremičnin v naravi. V registru nepremičnin so prevzeti podatki zemljiškega katastra, katastra stavb, zemljiške knjige in nekaterih drugih javnih evidenc, podatki popisa ter podatki, ki jih dnevno posredujejo lastniki nepremičnin.

ZKP z dejansko in namensko rabo in lastniki

Register nepremičnin vsebuje podatke o lastništvu. Podatki o lastništvu so v registru nepremičnin prevzeti iz Zemljiške knjige, ki jo vodi zemljiškoknjižno sodišče. Podatki o lastnikih, ki so pravne osebe, so javni. Podatki o lastnikih, ki so fizične osebe, niso javni. V King.Prostor so prikazani podatki o lastnikih parcel, ki so pravne osebe.

Pri prikazu ZKP so iz registra nepremičnin dodani podatki, kot so skupna površina parcele, dejanska in namenska raba parcele z deleži rabe ter lastniki. Podatki o lastnikih so sestavljeni iz matične številke lastnika, naziva, naslova in deleža lastništva.

ZKP vsebuje 7.060.781 poligonov oz. 5.654.409 parcel. Za 1.011.483 parcel je prikazanih 1.500.060 lastnikov.

Iskanje parcel in izris v .dwg

sl-king
Hotel Slon, Ljubljana, Zemljiški kataster

V King.Prostor se enostavno prepoznajo zemljišča, ki na podlagi lastništva predstavljajo javno dobro. Pri izrisu ZKP lahko opazite, da so parcele v lastništvu Republike Slovenije ali slovenskih občin zelene barve.
King.Prostor izriše podatke na lokaciji, ki jo sami izberemo. Lokacijo lahko izberemo z izbiro občine, ulice in hišne številke ali z izbiro katastrske občine in parcele. Izbira hišne številke ali parcele ni obvezna. Če izberemo le občino in ulico, se izrišejo podatki celotne ulice, če izberemo le katastrsko občino, pa podatki celotne katastrske občine.