Register nepremične kulturne dediščine

26.06.2018

V King.Prostor so dostopni podatki Pravnega režima varstva kulturne dediščine (eVrd) za območje Republike Slovenije, ki vsebujejo tako podatke registra nepremične kulturne dediščine kot tudi podatke o varstvenih režimih kulturne dediščine. V King.Prostor podatki o posamezni enoti kulturne dediščine vsebujejo tudi neposredno povezavo na eHeritage portal.

O registru

sl-king
Pravni režim varstva kulturne dediščine

Pobuda za nastanek registra nepremične kulturne dediščine izhaja iz leta 1991. Leta 1995 je bil sprejet Pravilnik o vodenju zbirnega registra kulturne in naravne dediščine kot pravna podlaga za register v današnji obliki.
Prva različica registra je bila pripravljena leta 1996. Od takrat dalje se izvaja vpis. V register se vpisujejo vse enote nepremične kulturne dediščine ne glede na tip, obseg, lastništvo ali varstveni status enote. Poleg opisnih podatkov je bil že leta 1997 v register vključen tudi podatek o prostorski lokaciji, kar je bila novost tudi na evropski ravni.
Register se nadgrajuje s spremembami zakonodaje s področja varstva kulturne dediščine. Zadnja večja sprememba je Pravilnik o registru kulturne dediščine iz leta 2009.

Pravni režim varstva kulturne dediščine

sl-king
Ljubljana, Rimski zid na Mirju

Pravni režim varstva kulturne dediščine (eVrd) vsebuje podatke o pravnih režimih, ki jih je treba upoštevati pri pripravi planov in posegih v območja kulturne dediščine. Ministrstvo za kulturo je eVrd vzpostavilo v letu 2009 zato, da lahko pripravljavci prostorskih aktov, projektanti in drugi uporabniki na enem mestu dobijo pregled vseh pravnih režimov, ki v Republiki Sloveniji veljajo za območja kulturne dediščine, kot to izhaja iz različnih pravnih podlag.

V King.Prostor so dostopni eVrd podatki. Dobimo lahko opisne, lokacijske in varstvene podatke o:

 • arheološki dediščini;
 • kulturni krajini;
 • memorialni dediščini;
 • naselbinski dediščini;
 • profani stavbni dediščini;
 • sakralni stavbni dediščini;
 • sakralni profani stavbni dediščini;
 • vrtnoarhitekturni dediščini;
 • zgodovinski krajini.

eHeritage

V King.Prostor podatki o posamezni enoti kulturne dediščine vsebujejo tudi povezave na:

 • predpis, s katerim je bila enota dediščine razglašena za kulturni spomenik;
 • pravni režim varstva kulturne dediščine;
 • stran eheritage portala za izbrano enoto kulturne dediščine.

sl-king
Ljubljana, Rimski zid na Mirju, eHeritage portal

Z izbiro posamezne enote kulturne dediščine v King.Prostor dobimo neposredno povezavo na eHeritage portal. Na eHeritage portalu je dostopna ostala digitalna dokumentacija o posamezni kulturni dediščini, kot so 3D modeli, članki, slike/grafike (fotografije dediščine in kulturnih vsebin), teksti (zapiski Franceta Steleta, odloki o razglasitvah dediščine), besedila iz DEKD (publikacije Dnevov kulturne dediščine) in iz publikacij Varstva spomenikov.