King.Prostor

en klik do GURS, ZKP, GJI, eVode, ARSO, eVRD, GERK, ... v dwg

 

v22.5.3
 • Moj.GJI Elektronske Komunikacije izboljsave in popravki
v22.5.1
 • BricsCAD 2022
 • ZWCAD 2022
 • Moj.GJI, ažuriranje GJI ID podatka za objekte, ki so bili oddani in sprejeti na GURS. Tako lahko kontinuirano zajemamo podatke, tudi med čakanjem, da se oddani elaborat sprejme. Potem le ažuriramo GJI ID in pripravimo elaborat z novimi spremembami.
 • Moj.GJI, pri izdelavi GURS GJI elaborata omogočeno, da se geometrije objektov vnesejo na več decimalk natančno, tako kot se snema na terenu in za elaborat pripravijo, tako da se koordinate zaokrožijo na dve decimalki. Pri tem pravilno prepozna spremembo geometrije, in s S označi le tiste, ki so dejansko spremenjene in ne samo zaradi zaokroževanja koordinat.
 • Moj.GJI EK pri izdelavi elaborata popravek funkcije deli trasa, deli cev, deli kabel. Funkcionalnost omogoča, da se kreirajo vsi podrejeni objekti kot novi, tako kot je GURS zahteva.
 • Moj.GJI EK izboljšan uvoz cevi in kablov, ko cevi in kabli potekajo čez več tras.
 • Moj.GJI EK pri izdelavi GURS GJI elaborata popravljen zapis brisanih cevi in kablov, kadar cevi in kabli potekajo čez več tras.
 • Moj.GJI EK dodan je nova formula za izračun zasedenosti cevi v odvisnosti od premera cevi, dolžine cevi in št. kablov v cevi.
 • King.Cloud - omogočeno, da vsebuje poleg osnovne mape tudi podfolderje z dodatnimi sloji.
 • Podprt Oracle data type timestamp.
v22.4.3
 • Izbira vec AutoCAD objektov za vcitavanje podatkov s preseciscem z objekti
 • Popravek za delo z datotekami in mapami ki imajo šumnike v imenu
 • Shrani spremembe popravek pri prepoznavanju primerkey.
 • Moj.GJI izračun višin iz ARSO Lidar omogočen, da se vnaprej določi globina za podzemne vode in višina za nadzemne in izračun izvede istočasno za mešano omrežje.
 • Moj.GJI kreiranje linij in poligonov iz cad entitet izboljšan, na način, da če se v cad entitetah podvajajo vertexi, kar v GJI ni dovoljeno, da novo kreirane GJI linije in poligoni nimajo podvojenih vertexov.
 • Moj.GJI pri brisanju linij in poligonov izvede tudi brisanje pripadajočih višin.
 • Moj.GJI EK izboljšana funkcionalnost brisanja, ki kontrolira hierarhijo EK objektov, tako da ne moremo obrisati trase, po kateri poteka cev in/ali kabel. Najprej brišemo podrejene objekte.
 • Moj.GJI pri zapiši spremembe na elaborat dodatno omogočeno, da se MAT_GJS atribut za višine na linijah in poligonih avtomatsko zapiše iz linij in poligonov, ki jim višine pripadajo.
 • Moj.GJI omogoča zapis več lastnikov v koloni MAT_ST_VEC. Pri izvozu v shp datoteke za oddajo na GURS se avtomatsko kreira več elaboratov za več različnih MAT_ST in MAT_ST_VEC. Izboljšan je, da prepozna enake kombinacije znotraj MAT_ST_VEC, kadar matične št. niso zapisane v istem vrstnem redu.
v22.3.3
 • spremembe/popravki za GURS GJI elaborat
 • ZWCAD 2021
v22.1.3
 • popravek za GURS GJI elaborat, zaokrozitev koordinat na dve decimali
v22.1.2
 • popravek za date/time kolono
v22.1.1
 • podpora za AutoCAD 2022
v21.5.4
 • manjsi popravek
v21.5.3
 • popravek za Acad 2010-2013
v21.5.2
 • novi GURS otrofoto
 • uvoz King.Prostor podatkov na območju izbranega objekta - polyline, polygon...
 • izboljšano delovanje filtrov na tabeli sloja
 • v sklopu dejanske rabe - popravek za parcele v bližini in za javno cestno infrastrukturo
 • ukaz za vklop/izklop g4c logiranja
v21.5.1
 • novi GURS otrofoto
 • veliko internih izboljsav v delovanju King.Prostor
v21.4.1
 • Moj GJI izboljsano vcitavanje EK cevi ,kabli ,vodi
 • ZK presecisca, popravek za branje polilinij z loki iz dwg
v21.3.5
 • kopiranje tabele sloja v csv
 • zapis tock linij v sloj/map zakolidzbe
 • uvoz iz shp, ne kreira nove __featid kolone
 • Moje.Zakoličbene točke
 • Briši zunaj območja popravljen, če izberemo polyline Občine ali nekega območja iz King.Prostor
 • Briši zunaj območja popravljen za Moj.GJI EK - cevi, kabli...
 • Multipoligon pri pripravi GJI elaborata
 • Kreiranje linij na poljubnih točkah brez višine
 • poravek da GJI elaborat kreria in uvozi v folderje z č,š,ž
v21.3.3
 • popravek za izvoz multipoligona v SHP
 • izvoz v shp ne izvaza vec __g4c kolon
v21.3.2
 • Prostor ali GSX import podatkov - možno izbrati poljubno zaprto polilinijo za območje uvoza podatkov.
 • Prostor ali GSX okno - lahko se izbere samo občino
 • Prostor ali GSX okno - optimizacija delovanja iskanja po naslovih ali po parcelah
 • Hitrejši uvoz podatkov za velika območja.
 • Posamezen sloj - desni klik, Lastnosti - dodan datum včitanih podatkov in zadnji datum podatkov na King.Prostor
 • Dvojni klik na sloj - odpre tabelo sloja
 • Tabela sloja - Filter sloja - omogočeni filtri sloja, tako da lahko izberemo katero koli kolono tabele, tudi tako, ki je povezana s šifrantom.
 • GJI sloji - linijski GJI sloji vsebujejo podatek o dolžini linje, ki se izračuna iz geometrije; omogočen je tudi filter po dolžini linije.
 • Deluje tudi na BricsCAD V21
 • Optimizirano shranjevanje poligonskih objektov
 • King.Prostor PRO

 • Nov ukaz DJRABA - poleg poročila o presečišču s parcelami omogoča:
  • prikaz in seznam parcel na mojem območju obdelave s površino in dolžino presečišča,
  • prikaz parcel tako, da so razdeljene na posamezne dele po dejanski rabi zemljišč,
  • poročilo iz katerega se vidi tudi površina in dolžina presečišča območja obdelave s parcelo po posamezni dejanski rabi zemljišč,
  • prikaz in seznam parcel, ki so zunaj območja obdelave, so pa v izbrani bližini območja (npr. 0,5 m) za določitev strank v postopku.
 • Z novim ukazom DJRABA izberemo območje in izberemo razširitev območja (buffer) ter razširitev območja za parcele v bližini. Kreira se nova mapa Moje.ZK območje obdelave z dejansko rabo zemljišč. Mapa vsebuje sloje:
  • Moje območje obdelave
  • Presečišče ZKP z mojim območjem obdelave - parcele na robu območja so pokrajšane do meje območja.
  • Presečišče ZKN z mojim območjem obdelave - parcele na robu območja so pokrajšane do meje območja.
  • Presečišče ZKP z dejansko rabo na mojem območju - parcele so razdeljene na dele po različni rabi, tako da se dejansko vidi na katero rabo parcele smo posegli z območjem obdelave. V tabeli sloja je tudi ustrezno poročilo.
  • Presečišče ZKN z dejansko rabo na mojem območju - parcele so razdeljene na dele po različni rabi, tako da se dejansko vidi na katero rabo parcele smo posegli z območjem obdelave. V tabeli sloja je tudi ustrezno poročilo.
  • V pod mapi King.Prostor 'vhodni podatki na mojem območju' so vsi sloji, ki definirajo dejansko rabo zemljišč.
  • V pod mapi sta tudi sloja ZKP zunaj območja in ZKN zunaj območja. V teh slojih se zapišejo parcele, ki niso v izbranem območju, so pa v bližini, na določeni razdalji od zunanjega območja, npr. 0,5 m in jih potrebujemo za določanje strank v postopku zaradi bližine posega.
 • King.GJI

 • Izračun manjkajočih višin - možnost, da se izbere ali se manjkajoče višine na vertexih interpolirajo, če na verteksih obstaja podatek o višini, ali pa se vsi manjkajoči verteksi izračunajo iz ARSO Lidar.
 • Dodane vse vrste infrastrukture.
 • Za vse vrste infrastrukture kreiran ustrezen CC-SI šifrant.
 • V oknih za vnos so označeni atributi, ki so nujni za GURS elaborat za vse vrste infrastrukture.
 • Moj.GJI sloji - dvojni klik odpre tabelo sloja
 • Tabela sloja - Filter sloja - omogočeni filtri sloja, tako da lahko izberemo katero koli kolono tabele, tudi tako, ki je povezana s šifrantom.
 • Moj.GJI sloj linij vsebujejo podatek o dolžini linije, ki se izračuna iz geometrije in je omogočen filter po dolžini linije.
 • Moj.GJI EK: uvoz podatkov na vidnem območju, včita tudi pripadajoče cevi, kable in vode.
 • Moj.GJI EK - GURS je omogčil vpis 'cev v cev'. Cev v cevi se vpiše s SIF_VRSTE=6125 in v podatek ID_TR in ID_UPR_TR se vpiše podatek o cevi v kateri se nahaja.
 • Moj.GJI EK: Omogočen vpis v elaborat kabla, ki je v cevi v cevi.
 • Moj.GJI EK: Cevi, kabli in vodi pri vpisu v elaborat dobijo avtomatsko SIF_VRSTE.
 • Moj.GJI EK: uvoz podatkov o ceveh, izris cevi, vnos podatkov o ceveh in izvoz podatkov o ceveh v elaborat prilagojeno temu, da so FI cevi v GURS GJI evidenci v metrih in da se v MOJ.GJI dela v milimetrih.
 • Moj.GJI EK: optimiziran je izris cevi, cevi v cevi in kablov v cevi.
 • Moj.GJI EK: izračun zasedenosti prilagojen podatkom o FI cevi.
 • Moj.GJI EK: poročila o trasah, ceveh in kablih. Poročilo omogoča prikaz poteka 'trasa - cev - kabel', s tem, da je za vsako cev prikazan tudi podatek ali je ta cev v zunanji cevi, ali ta cev vsebuje kakšno notranjo cev in kateri kabli so vse v obravnavani cevi, v zunanji cevi in v notranjih ceveh.
 • Moj.GJI EK: kreiranje spojk - edit okno omogoča tako kot na ostalih, da si zapomni zadnje vnešene vrednosti.
 • Moj.GJI EK: vnos kabla od spojke do spojke omogoča, da če je v eni točki več spojk, da se klikom na spojko odpre okno za izbiro s katero spojko v tej točki želimo povezati kabel.
v21.1.5
 • popravek GJI elaborat za elektro,plin
 • popravek Prostor zoom
v21.1.4
 • GJI: kreiranje tras in višin iz 3D polilinij
 • ZK ukaz za presečišča z zemljiškim katastrom upošteva zkn ali zkp glede na to kaj je včitano oziroma prikazano v dwg
 • Še nekaj drugih popravkov
v21.1.3
 • ARSO Lidar: popravek izračuna višine terena
v21.1.2
 • Prerez: prikaz hišnih številk na stavbah
 • Prerez: izris parcel in stavb v barvah in dwg slojih kot je nastavljeno v samih stilih
 • GJI: določanje višin iz Arso Lidar D96 in D48
 • GJI: kreiranje GJI linij in višin iz 3D polilinij
 • GJI: kreiranje več objektov hkrati iz dwg entitet
 • Prostor: ukaz zkn, za presečišča z ZKN, dodane tudi kolone rang in rang_opis
 • Prostor Pro: včitavanje ARSO lidar po izbrani liniji/poligonu plus buffer
 • Prostor: išči tudi za D96 mapo
 • Prostor Pro: ARSO lidar veliko hitrejše delo
 • GJI EK omrežje: podatki o obstoječih ceveh, kablih in vlaknih ter možnost kreiranja sprememb
 • GJI EK omrežje: vpis številke in oznake iz točke v kable
 • Več drugih popravkov in izboljšav
v21.0.6
 • izris kabla v cevi (pravokotni) v profilu EK trase
 • angleški resursi popravki
v21.0.5
 • delitev GJI trase
 • delitev GJI EK kabla in cevi
 • GJI EK, podpora za vnos, cev v cev
 • GJI EK, izračun odstotka zasedenosti cevi, glede na kable in cevi, ki so v cevi
 • vnos profila GJI trase z višino in širino (dim_y in dim_x)
 • različni DWG izrisi, stavbe po letnicah...
v21.0.4
 • manjše izboljšave in popravki
v21.0.3
 • King.Prostor PRO
 • ARSO Lidar
 • GURS ortofoto
 • King.Prerezi

 

Kontakt

Za vprašanja in pomoč smo dosegljivi na telefonski številki +386 1 565 75 65 ali elektronski pošti podpora@kingprostor.si.